REILIG NAOMH CHANNAITHE I BHFIONNGHLAS – “LEAG FREAGRACHT A CÚRAIME ORAINNE”

Diarmuid Breatnach

(Achar ama léite: 2 nóim)

Tá reilig i mBaile Átha Cliath a bhfuil breis agus míle bliain aici, agus crois ann a tartháladh ó loiteadh Chromail. Ach tá cuid de mhuinntir na h-áite mí-shásta leis an saghas cúram a bhfuil Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag tabhairt di agus táid ag iarraidh iad féin a bheith freagrach as cúram na reilige.

Tá Reilig Naomh Channaithe suite díreach siar ón débhealach a ghearrann trí Fhionnghlas agus shéipéil.

“Tá uaimheanna ann do na h-uaisle áitiúla — teaghlach Maffett — atá daingnithe anois”, adeir Joe Lynch ag caint i mBéarla, “chun cosaint a dhéanamh ar robálaithe uaighe. Tá tuamaí cófra ann do na sagairt a fuair bás agus easpaig, agus cinn cloiche simplí do na comóntóirí.”

Bhí athair Joe Lynch mar airíoch ar an reilig agus bhí teaichín aige cois reilige dá bharr; b’ann a tógadh an clann páiste, Joe san áireamh. “Thugtaí isteach mé chuig an reilig i mbarra rotha,” adeir Joe, ‘agus mé ceithre bliain d’aois. Agus bheinn ag iarraidh cabhrú nuair a ligfí amach mé.”

An crois Críostaíoch ársa sa reilig (Griangraf: G. Hill)

NAOMH CAINNECH

B’ab, sagart agus misinéir Éireannach é Cainnech (515 / 16-600) as Achadh Bhó ins an Condae ainmnithe ar a shon, Cill Chainnigh chomh maith le bunaitheoir mainistreach i rith na luath-mheánaoise. Tugtar “Saint Canice” air i mBéarla in Éirinn, “St. Kenneth” in Albain nó “St. Kenny” agus i Laidin “Sanctus Canicus”. Tá an Cainneach ar cheann de Dháréag Aspal na hÉireann agus rinneadh sé seanmóireacht ar an gCríostaíocht ar fud na tíre agus ar na Cruithnigh in Albain. Scríobh sé tráchtaireacht ar na Soiscéil, ar a tugadh Glas-Chainnigh nó “Lock Kenneth” nó “Slabhra Chainnigh” ar feadh na gcéadta bliain.

Tá an chuid is mó dá bhfuil scríofa faoi shaol Cainnech bunaithe ar thraidisiún, ach measadh go raibh sé ina fhear le dea-cháil, le solabharthacht mór agus le léann. I 544 rinne sé staidéar faoi Mobhí Cláraineach i scoil Ghlas Naíon, le Ciarán as Cluain Mhic Nóise agus Comgall de Bheannchar. Nuair a scaip plá an pobal sin, chuaigh sé go mainistir Cadoc i Llancarfan i Glamorganshire sa Bhreatain Bheag, áit ar ordaíodh ina shagart é i 545.

Tá tagairt dá ainm luaite i sé logainm déag ag Wikipedia: in Éirinn, sa Bhreatain Bhig, in Albain, ins na SAM, san Astráil agus sa Nua-Shéalainn. Déantar comóradh ar a lá féasta an 11ú Deireadh Fómhair san Eaglais Chaitliceach Rómhánach agus in Eaglais Cheartchreidmheach an Oirthir de réir a gcuid féilirí faoi seach (Gregorian nó Church Julian) le laethanta féasta breise an 1d nó 14ú Lúnasa in Eaglais Cheartchreidmheach an Oirthir.

(Griangraf: D. Breatnach)

MEITHEAL OIBRE

Bhí meitheal oibre ann sa Reilig trathnóna Déardaoin seo chaite agus iad ag baint fiadhaile agus féir, ag gearradh driseacha, eidhneáin is a leithéid. Bhí na préamhacha go doimhin in áiteanna agus ba léir nach ndearna cóiriú ceart le tamall fada. “Tá an eidhneán ag clúdú ballaí an fhothrach agus de réir a chéile ag déanamh dochar dó. Is ón 10ú nó 12ú Céad an cill agus ba cheart na ballaí a chaomhnú,” adúirt ball den chumann staire áitiúil.

Joe Lynch i mbun oibre. (Griangraf: D. Breatnach)

“D’úsáid teaghlaigh Protastúnacha agus Caitliceacha an reilig,” adeir Joe, “lucht creidimh amháin ag teacht isteadh geata amháin agus an geata eile ag an gcreidimh eile. Ach ní gá dúinn an dá gheata anois agus táim ag tathant ar an gComhairle an geata eile a tháthú le fada.”

Deir lucht an chaomhnaithe go ndearnadh an crois ársa a roinnt i gcodanna sa 17ú Céad ionnas go bhféadfaí a chur i bhfolach nuair a chuala go raibh fórsaí Chromail le teacht thríd an dúiche, de fhaitíos go ndéanfadh siad an siomból a scrios mar a bhí á dhéanamh acu ar fud na tíre (ag iarraidh “íoldadhradh” a ruaigeadh). Thóg na fórsaí céanna bóthar eile ach d’fhan píosa na croise i bhfolach go ceann breis agus 160 bliain, go dtí go ndeachadh an t-urramach Walshe á lorg thrí bhéaloideas na h-áite agus tháinig air, ach níor fuarthas bun na croise go dtí seo.

Tá an crois céanna sa Reilig anois agus glacadh ag cumainn áitiúla mar siomból na dúiche. De réir Joe Lynch tá an Comhairle Cathrach ag iarraidh an crois a bhailliú as an reilig ach tá sé féin agus daoine eile ag iarraidh go bhfágfaidh ann é agus cúram na Reilige a fhágáil ag muinntir na h-áite.

Tá meithil eagraithe chun oibre ag an reilig trathnónta Sathairn agus oícheannta Déardaoine agus tuilleadh eolais ar leathanach Facebook na reilige.

Duine den mheithil i mbun oibre. (Griangraf: D. Breatnach)
Ball eile den mheithil. (Griangraf: D. Breatnach)

FOINNSÍ:

https://en.wikipedia.org/wiki/Cainnech_of_Aghaboe

https://www.dublininquirer.com/2019/10/23/in-finglas-residents-push-for-better-maintenance-of-a-historic-graveyard

https://www.facebook.com/St-canices-graveyard-105954865096973/

APPENDIX:

English translation:

ST CANICE’S CEMETERY IN FINGLAS – “LET US HAVE THE RESPONSIBILITY”

Diarmuid Breatnach

(Reading time: 2 mins)

There is a cemetery in Dublin that is over a thousand years old, containing a cross that was salvaged from Cromwell’s destruction. But some locals are unhappy with the kind of care that Dublin City Council is giving it and want to take responsibility for the care of the cemetery.

St. Canice’s Cemetery is located just west of the dual carriageway which cuts through Finglas and churches.

“There is a crypt for the local esquires, the Maffett family – now cemented,” says Joe Lynch, “to protect it from grave robbers. There are chest tombs for the dead priests and bishops, and simple headstones for the commoners. ”

Joe Lynch’s father was caretaker of the cemetery and had a cottage next to it; it was where Joe was raised as a child. “I was taken to a cemetery in wheelbarrow,” says Joe, “when I was four years old. And I would want to help when I was let out.”

(Griangraf: D. Breatnach)

SAINT CANICE

Cainnech (515 / 16-600) was an Irish abbot, priest and missionary from the county named after him, Kilkenny, and the founder of an early medieval monastery. He is called “Saint Canice” in English in Ireland, “St. Kenneth” in Scotland or “St. Kenny” and in Latin “Sanctus Canicus”. Canice is one of the Twelve Apostles of Ireland and preached Christianity throughout the country and to the Picts in Scotland. He wrote a commentary on the Gospels, known as “Lock Kenneth” or “Chain of Canice” for centuries.

Most of what is written about Kenny’s life is based on tradition, but he was considered a man of good repute, great eloquence and learning. In 544 he studied at St. Mobhi’s in Glasnevin, with Ciarán of Clonmacnoise and Comgall of Bangor. When the plague spread, he went to Cadoc Abbey in Llancarfan in Glamorganshire, Wales, where he was ordained a priest in 545.

Wikipedia connects his name to sixteen placenames: in Ireland, Wales, Scotland, the USA, Australia and New Zealand. His feast day on October 11th is commemorated in the Roman Catholic Church and the Eastern Orthodox Church according to their respective calendars (Gregorian or Church Julian) with additional feast days on the 1st or 14th of August in the Eastern Orthodox Church.

WORKING GROUP

A “meitheal”, a cooperative work party was at work last Thursday afternoon pulling weeds, cutting grass, brambles and ivy. The roots were deep in places and it was clear that site had not been properly tended for a long time. “The ivy is covering the walls of the ruin and gradually damaging them. The church dates from the 10th or 12th Century and the walls should be preserved,” said a member of the local historical society.

“The cemetery was used by Protestant and Catholic families,” says Joe, “one group entering one gate and the other faith at the other. But we don’t need both gates now and I’ve been at the Council to weld the other gate for a long time. ”

Larry agus ball eile den mheithil. (Griangraf: D. Breatnach)

Conservationists say the ancient cross was divided into parts in the 17th Century so that it could be hidden when they heard that Cromwell’s forces were coming through the area, for fear of their destroying the symbol as was being done all over the country (to banish “idolatrous worship”). The same forces traveled another route instead but the pieces of the cross remained hidden for over 160 years, until the reverend Walshe investigated local folklore and found it, but the base of the cross has not been found to date.

The same cross is now in the Cemetery and has been accepted by local societies as a symbol of the district. According to Joe Lynch the City Council is trying to remove the cross from the cemetery but he and others want it to remain there and the care of the Cemetery to be left to the local people.

The cemetery has a working group organized on Saturday evenings and Thursday evenings, more information on the cemetery ‘s Facebook page.

Cuid de bhallaí fothrach na cille agus duine den mheithil. (Griangraf: D. Breatnach)
Ina luigh ach ag obair.
Darmuid Ó Dubhghlais agus sean-leac uaighe. (Griangraf: D. Breatnach)
An príomh-gheata agus an crois ársa in aice leis. (Griangraf: D. Breatnach)

WHO FEARS TO SPEAK OF ‘98? REVULSION AT ETHOS OF O’CONNELL’S REPEAL

Diarmuid Breatnach

(Reading time main text: 2 mins.)

In 1843 the lyrics of In Memory of the Dead were published anonymously in The Nation but it seems to have been an open secret in Dublin political circles that the author was John Kells Ingram. As often happens, the song became known by its opening line “Who Fears to Speak of ‘98” and years later Ingram admitted having written the lyrics. Though it never once mentions Daniel O’Connell, taken in context of its subject, time and where it was published, the song was a blistering attack on the politician and his Repeal of the Union organisation. Yet while Kells Ingram was many things, he was no revolutionary — unlike the editors of the Nation and many of its readers.

Plaque indicating former location of The Nation newspaper in Middle Abbey Street, Dublin, premises bought out ironically by The Irish Independent. (Photo: D.Breatnach)

John Kells Ingram was a mildly nationalist mathematician, economist, philosopher and poet who was selected to write expert entries for the Encyclopedia Britannica. But although he was no revolutionary it is clear that he felt a distaste for O’Connell’s distancing himself from the memory of those who had risen in rebellion four decades earlier.

John Kells Ingram 1823-1907 (1890) by Sarah Purser (1848 – 1943). (Photo sourced: Internet)

Supporting O’Connell initially, The Nation sought to create a patriotic and indeed revolutionary culture through its pages. One of The Nation’s founders and editors, Thomas Davis was perforce also one of the periodical’s contributors and his compositions The West’s Awake and A Nation Once Again are still sung today, the latter very nearly becoming Ireland’s national anthem. The lyrics of Who Fears to Speak celebrated historical memory of resistance and lamented death and exile, the latter to the USA, where many of the surviving United Irish had gone (“across the Atlantic foam“). Davis’ In Bodenstown’s Churchyard, commemorated and celebrated Theobald Wolfe Tone, remembered as the father of Irish Republicanism and martyr.

Portrait of Thomas Davis (Sourced on: Internet)

Three years after co-founding The Nation, Thomas Davis died of scarlet fever in 1845, a few months short of his 31st birthday. Two years later, in “Black ‘47”, the worst year of the Great Hunger, the Young Irelanders finally and formally split from O’Connell’s Repeal Movement and in 1848 had their ill-fated and short uprising – again jail and exile for the leaders followed. Just under a score of years later, 1867 saw the tardy and unsuccessful rising of the Fenians with again, resultant jail sentences and exile (in addition to the executions of the Manchester Martyrs).

Two years following the rising of the Young Irelanders, in 1850 Arthur M. Forrester was born near Manchester in Salford, England (the “Dirty Old Town” of Ewan McColl) and in 1869 his stirring words of The Felons of Our Land appeared in Songs of a Rising Nation and other poetry (Felons reprinted by Kearney Brothers in a 1922 collection including songs by Thomas Davis). Songs of a Rising Nation was a collection published by the militant and resourceful Ellen Forrester from Clones, Co. Monaghan, who struggled to raise her children after the early death of her husband and included poems by her son Arthur and daughter Cathy.

Felons of Our Land indeed contains some of the themes of Who Fears to Speak (of which Arthur was doubtless aware) but in addition those of jail and death on the scaffold. By that time, the Young Irelanders had been added to the imprisoned and exiled, some in escape to the USA but others to penal colony in the Australias. And Forester added the theme of pride in our political prisoners:

A felon’s cap’s the noblest crown

an Irish head can wear.

and

We love them yet, we can’t forget

the felons of our land.

Twenty years after the publication of The Felons of Our Land, in 1889, another Irishman, Jim Connell, writing in SE London, would contribute the lyrics of the anthem of the working class in Britain, The Red Flag. Although commonly sung to the air of a German Christmas carol, Connell himself put it to the the traditional Jacobite air of The White Cockade. Connell, from Crossakiel in Co. Meath, also invoked historical memory and included the theme of martyrdom in explanation of the flag’s colour:

The workers’ flag is deepest red —

it shrouded oft’ our martyrs dead,

And ‘ere their limbs grew stiff and cold

their life’s blood dyed its every fold.

Jim Connell (Sourced on: Internet)

The traditions and themes of resistance and struggle are handed from generation to generation and song is one of the vehicles of that transmission. But songwriters borrow themes not just from history but from the very songs of the singers and songwriters before them. In 1869 Arthur M. Forrester wrote in Who Fears to Speak of ‘98:

Let cowards mock and tyrants frown

ah, little do we care ….

Jim Connell, three decades later, took up not only the themes but also that line:

Let cowards mock and traitors sneer,

we’ll keep the red flag flying here.

End.

APPENDIX

References in lyrics to themes

of exile:

In Who Fears to Speak of ‘98 (1843)

Some on a far-off distant land

their weary hearts have laid

And by the stranger’s heedless hands

their lonely graves were made.

But though their clay

be far away

Across the Atlantic foam …

In The Felons of Our Land (1869)

…We’ll drink a toast

to comrades far away …

and

…. or flee, outlawed and banned

In The Red Flag (1889)

None.

of imprisonment:

In Who Fears to Speak of ‘98 (1843)

None.

In The Felons of Our Land (1869)

(Apart from the title and refrain)

… though they sleep in dungeons deep

and

Some in the convict’s dreary cell

have found a living tomb

And some unseen unfriended fell

within the dungeon’s gloom …

also

A felon’s cap’s the noblest crown

an Irish head can wear……

In The Red Flag (1889)

Come dungeons dark or gallows grim ….

of martyred death:

In Who Fears to Speak of ‘98 (1843)

Alas that might should conquer right,

they fell and passed away …..

In The Felons of Our Land (1869)

….. Some on the scaffold proudly died …

In The Red Flag (1889)

….. their life’s blood dyed its every fold ….

and

….. to bear it onward til we fall;

Come dungeons dark or gallows grim,

this song shall be our parting hymn.

of cowards and/ or traitors:

In Who Fears to Speak of ‘98 (1843)

Who fears to speak of ‘98,

who blushes at the name?

When cowards mock the patriot’s fate,

who hangs his head for shame?

He’s all a knave or half a slave

Who slights his country thus …

In The Felons of Our Land (1869)

…. And brothers say, shall we, today,

unmoved like cowards stand,While traitors shame and foes defame,

the Felons of our Land.

and

Let cowards mock and tyrants frown,

In The Red Flag (1889)

. ..Though cowards flinch and traitors sneer (repeated in the chorus, sung six times)

and

It suits today the weak and base,
Whose minds are fixed on pelf and place
To cringe before the rich man’s frown,
And haul the sacred emblem down.

of the higher moral fibre of revolutionaries:

In Who Fears to Speak of ‘98 (1843)

Repeated reference in every verse to such as

a true man, like you man and you men, be true men etc.

Alas that Might should conquer Right ….

In The Felons of Our Land (1869)

… No nation on earth can boast of braver hearts than they ….

also

And every Gael in Inishfail,

who scorns the serf’s vile brand,

From Lee to Boyne would gladly join

the felons of our land.

In The Red Flag (1889)

The banner bright, the symbol plain,
Of human right and human gain.

and

With heads uncovered swear we all
To bear it onward till we fall;
Come dungeons dark or gallows grim,
This song shall be our parting hymn.

of eventual victory:

In Who Fears to Speak of ‘98 (1843)

… a fiery blaze that nothing can withstand …

In The Felons of Our Land (1869)

None – but inferred.

In The Red Flag (1889)

It well recalls the triumphs past,
It gives the hope of peace at last;
The banner bright, the symbol plain,
Of human right and human gain.

SOURCES AND REFERENCES

John Kells Ingram: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Kells_Ingram

https://www.britannica.com/biography/John-Kells-Ingram

Arthur Forrester: https://www.irishtimes.com/opinion/the-felons-ofour-land-frank-mcnally-on-the-various-lives-of-a-republican-ballad-1.4185803

Ellen Forrester https: https://en.wikipedia.org/wiki/Ellen_Forrester

Lyrics Felons of Our Land: https://www.workersliberty.org/story/2010/10/12/felons-our-land

Jim Connell and The Red Flag: https://www.historyireland.com/20th-century-contemporary-history/jim-connell-and-the-red-flag/

Monument to Daniel O’Connell in Dublin’s main street, now named after him. (Photo sourced: Wikipedia)

PRE-DEATH WISHES OF BOBBY SANDS NOT FOLLOWED

Comment by Anthony McIntyre

He also asked not to be wrapped in a shroud but a blanket. The idea of a shroud he found humiliating.
His remains being wrapped in a blanket was not a shock. The blanket had defined the prison protest and he identified as a blanketman, even telling British secretary of state Roy Mason “bury me in my blanket.” 

https://www.thepensivequill.com/2021/05/just-full-uncensored-words-of-bobby.html?

MAYDAY DUBLIN – PICKET ON KPMG — GARDA HARASSMENT AND ARRESTS

Clive Sulish

(Reading time: 5 mins.)

A cross-section of mostly independent activists from across the Communist, Republican and Anarchist continuum held a small march today to celebrate May 1st, International Workers’ Day. All wearing masks against spreading the virus and marching from the north city centre to the south, they held a momentary picket outside the HQ of the KPMG financial group which has carried out evictions of people from their homes as well as raids on Debenham’s stores to inventory stock, led by Gardaí attacking Debenham workers’ pickets and their supporters. At the close of the march the participants were surrounded by a large force of Gardaí and all had their names and addresses recorded under Covid19 legislation while a number were arrested and others were threatened with arrest under the Public Order Act.

May 1st was agreed as the international day of the working class after the police massacre of demonstrators in Chicago in 1886 on a demonstration for the 8-hour day and the subsequent framing of anarchists leading to the judicial martyrdom of five activists.

Gathering outside the Garden of Remembrance (Photo: R.Breeze)

Just after noon today the march set off in two columns from outside the Garden of Remembrance and proceeded down O’Connell Street (Dublin’s main street). The leading banner recalled that on Liberty Hall prior to the 1916 Rising: “We serve neither King nor Kaiser but Ireland”. Many of the marchers were young and led by a banner with a red flag showing the design of the hammer and sickle, followed by a number of Fianna Éireann flags (orange sunburst on a blue field) and Starry Ploughs (gold ursa mayor and plough on a green field) of the Irish Citizen Army. There were also some other red flags and flags of Antifascist, Cumann na mBan flag (name in peach with brown rifle on a blue background), “Irish Republic”, the Irish Tricolour and the Starry Plough (ursa mayor in white on a blue background).

“WE ONLY WANT THE EARTH”

Initially a lone voice on the march sang verses of James Connolly’s satirical song Be Moderate1 to the air of Davis’ A Nation Once Again with other voices joining in on the chorus:

We only want the Earth,

We only want the Earth

And our demands most moderate are:

We only want the Earth!

View of marchers being addressed across the road from the GPO, Dublin city centre (in the far distance, figure with arms raised is part of the Larkin monument). (Photo: R.Breeze)
Placards and two of the flags outside the GPO in Dublin city centre (Photo: R.Breeze)
Beside James Connolly Monument (to the left, out of shot; the HQ of Ireland’s biggest union SIPTU is visible to the right). Gardaí may be seen gathering also plainclothes ‘Special Branch’ officer turned away (dark jacket, blue jeans). (Photo: R.Breeze)

The marchers gathered briefly outside the GPO, where a couple of speakers addressed them before re-forming to march again, turning into Abbey Street and gathering again at the James Connolly monument in Beresford Place, where they were briefly addressed again, then marching on past the Bus Áras and across the river, a heavy screen of Gardaí between the marchers and Custom House Quay, where a far-Right “May Day” rally has been advertised by the Irish Yellow Vests2, opportunistically and hypocritically using the image of Martin Luther King!

The Mayday marchers proceeded to Pearse Street, around by Trinity College and into Grafton Street. There were a number of shouts and slogans, including:

Happy May 1st, International Workers’ Day! Up the workers!

The workers, united, will never be defeated!

Whose streets? Our streets! Whose history? Our history!

When under attack, stand up, fight back!

Housing for need, not for profit! Housing for all, not for profit!

There were also a number of slogans shouted against the two main Coalition parties, Fine Gael and Fianna Fáil, who were accused of being robbers. A number of shouts also pointed out that the workers are the creators of all wealth.

Proceeding along the west side of Stephens’ Green, a voice called out that this area had been held under the Irish Citizen Army in 1916 and called attention to the marks of bullet impact on the exterior of the College of Surgeons building. In Harcourt Street the march turned into Stokes Place and, as the security guard at the barrier challenged them with “Excuse me!” a marcher replied: “You’re excused!” Outside the KPMG building the marchers paused briefly before leaving again and retracing their steps, folding up their banner and rolling up flags.

Inside the complex where the KPMG has their Dublin HQ. (Photo: R.Breeze)

GARDA HARASSMENT, THREATS AND ARRESTS

At the bottom of Grafton Street the leading group of marchers, all flags and banner now folded, turned left into Dame Street prior to dispersing and were there halted by a large group of Gardaí with a number of Garda vans and cars in attendance.

Garda officers proceeded to harass the marchers, asking them their purpose in being in the city, requiring replies under Covid19 regulations, along with names, addresses and dates of birth. When a man shouted “Shame on you! Shame!” at the Gardaí as they were arresting a young man, a Sergeant threatened him with arrest under the Public Order Act. “For what?” asked the man, denying that he had used threatening or abusive words, the Garda insisting he had and cautioning him.

Some of the Gardaí harassing marchers in Dame Street (Photo: R.Breeze)
More Gardaí harassing May Day marchers at end of march in Dame Street (Photo: R.Breeze)
Some of the Garda vehicles used in harassment of the May Day marchers at the end of their march in Dame Street (Photo: R.Breeze)

Four Gardaí were around another marcher accusing him of having an offensive weapon (a pair of scissors to cut the cable ties on the groups’ flags!). When another marcher pointed out to them that they were just using excuses to harass the marchers and asked were they going to do the same to the Irish Yellow Vest crowd on Custom House Quay, he too was threatened for using “threatening and abusive words” and ordered to disperse.

It is believed that three were arrested but difficult to confirm due to Gardaí ordering others to disperse under threat of further arrests.

Two of the bicycle Gardaí who were keeping tabs on the marchers, seen here in Dame Street, looking back towards the concentration of Gardaí harrassing May Day marchers. (Photo: R.Breeze)

DEMOCRATIC RIGHT TO PROTEST AND PICKET UNDER ATTACK

Despite Covid19 legislation under Level Five forbidding non-essential work, last week KPMG employees entered Debenham’s stores in cities of the Irish state while Gardaí forcibly removed Debenham workers and supporters’ pickets.

On Thursday this week, taxi drivers in Dublin were intimidated by Gardaí from holding a protest although they would have been isolated within their taxis and perforce practicing social distancing. According to information given in the Dáil by some TDs (members of the Irish Parliament), the taxi drivers were threatened with hefty fines and impact upon their license renewals (a department of the Gardaí manages the verification and renewal of taxi drivers’ licenses).

Yet all throughout the Level Five restrictions, Far-Right groups have held marches and rallies protesting against the Lockdown, without wearing masks or practicing social distancing, without enduring Garda threats and without mass taking of names and addresses. It remains to be seen what action if any the Gardaí took or will be taking on Custom House Quay today3. What the charges against the May Day marchers arrested today might be remain to be seen too and how long they are (or were) detained.

The Garda actions against legitimate and peaceful protests and pickets seem to harbinger more attacks on rights to protest as the Gombeen capitalist class and their government endeavour to make the workers pay for the financial cost of the Covid19 crisis and ‘recovery’.

End.

FOOTNOTES

1One of the songs published in Connolly’s songbook “Songs of Freedom” in 1907 in New York.

2A Far-Right organisation led by an Islamophobe that has joined with openly fascist organisations in the past.

3According to reports received, in Dublin Gardaí prevented the IYV entering on to Custom House Quay and moved them on a number of times after that. However in Cork the Gardaí facilitated the Far-Right (around 350, according to the Irish Times) in holding a march and rally in which they were addressed bty former Aontú Councillor Anne McCloskey from Derry (despite travel restrictions) and Dolores Cahill, 2nd-in-command of the fascist Irish Freedom Party. Cahill has been withdrawn by UCD from her lecture course after petition by 133 students and debunking of her theories but is still receiving her salary from the institution. On St. Patrick’s Day she told a rally the wearing of masks would mean that children would “never reach their IQ and job potential because their brains are starved of oxygen,” adding that the reason “globalists” are “putting down the masks” is due to the fact “oxygen-deprived people are easier to manipulate”. McCloskey told the crowd in Cork that people were dying of other illnesses untreated because the authorities wanted to to ascribe the deaths to the “mild” Covid19 virus so their freedom could be restricted. She said that people should take off their masks and embrace.

SOURCES

Origins of International Workers’ Day: https://libcom.org/history/1886-haymarket-martyrs-mayday

Debenhams pickets attacked by Gardaí: https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/former-debenhams-workers-in-shock-after-removal-from-picket-1.4546092

https://www.dublinlive.ie/news/dublin-news/ex-debenhams-workers-forcibly-removed-20305262

https://www.limerickleader.ie/news/home/625500/gardai-intervene-following-protest-outside-former-limerick-store.html

Taxi protest stopped by Gardaí: https://www.thejournal.ie/taxi-driver-protest-called-off-5423729-Apr2021/

DUBLIN BOTANIC AFTERNOON – NATURE AND HISTORY

Diarmuid Breatnach

(Reading time main text: 8 mins.)

Garraithe na Lus/ Botanic Gardens is one of the jewels in Dublin, either in the city centre or just beyond, depending on how one calculates it.1 It is free to enter and open all days of the week, though there have been closures and reduced hours during the current Covid19 pandemic. It contains over 5,000 living species and cultivars2 and also accidental fauna, most but not all of which is indigenous and the Tolka, one of the few uncovered rivers of Dublin, flows along its border and through part of it. Walking through the garden is relaxing but one is walking not only through nature but history too.

Text on the official website proclaims truthfully that “the National Botanic Gardens are an oasis of calm and beauty” and goes to state that the whole is “A premier scientific institution … and that “the gardens also contain the National Herbarium and several historic wrought iron glasshouses.” All of the glasshouses are closed currently as an infection protection measure but one that had fallen into disrepair will hopefully be restored to working order and will be available when the rest can be safely reopened.

In defence of its status as a “scientific institution” the website states thatwe do not allow dogs, picnics, bicycles, fishing, ball games, jogging or running, nor the playing of musical instruments or recorded music”, however this prohibition adds considerably to its calmness and the ability for visitors to take in the natural atmosphere, sound, views and smells without being jarred by those other features so common in many public spaces.

The gardens, at 19.5 hectares are not very large and certainly nowhere near the size of those at Kew, London, which are over 132 hectares in size but the smaller acreage of the Dublin site is arguably part of its charm. It is bordered on the west and south by Glasnevin Cemetery (well worth visiting too) and connected by a gate, while the Tolka (an Tulcadh) borders it to the north and cuts off the rose garden, which can be accessed by a short bridge. A road called Glasnevin Hill borders the eastern side of the Gardens and the Tolka runs under a bridge there on its way to the sea.

A bluebell glade (with a white variant) in Dublin’s Botanical Gardens, April 2021 (Photo: D.Breatnach)

The Gardens were a project of the Dublin Society (later the Royal Dublin Society), founded in 1731, the Gardens themselves being opened in their current location in 17953 and are now owned and managed by the Office of Public Works, a State body.

WALK LATE APRIL

IRISH YEW AND NORTH AMERICAN SQUIRRELS

At this time of year, some of the trees are in full leaf, some in early stages and some still bare or just in bud. It is a good time to note the shapes of branches, some seemingly fantastic and also the effect of the emerging leaves against them. The clumps of the parasitic mistletoe (Sú darach) can be seen high in the branches of many species in the Gardens and having spread also to some trees in the Cemetery.

Some strange branch shapes seen here surrounded (and contrasted) by early leaf and sky, April 2021 (Photo: D.Breatnach)
Close-up of the contorted shapes, with some of the contrasts lost but more play on shadow. (Photo: D.Breatnach)
The dark clumps are mistletoe, a photo taken in June (2020), when they are less obvious among the leaves of the tree. (Photo: D.Breatnach)

We would not expect the Gardens to be restricted to native species and although there are examples of those present, there are species of plants present from at least six continents, varying from tall trees to low cacti or succulents. But among the native flora there is a surprise for many: the Irish (compact) yew.

Many places in Ireland are named in connection with trees and the yew (Iúir) figures in a number of those, the most prominent perhaps being Iúr Chinn Trá or its more modern name An tIúir (Newry). The heartwood of yew was used to make the English longbow, from which the “cloth yard” (about 37 inches, or 94 cm) arrows played such a decisive role in the defeat of the flower of the French knighthood and cavalry at Agincourt in 1415. Because the yew is slow-growing it was policy in England to plant them in order to ensure a supply and yeomanry were required to practice at weekends. No doubt the English took their toll on the yew in Ireland as they did on other trees such as the oak.

The European Yew typically had a spreading growth but in County Fermanagh in 1767 George Willis, a local farmer, discovered two freak seedling specimens that grew in a tight, compact shape. Of those original two, one is still living4 in the grounds of Florence Court Estate demesne and it estimated that over five million offspring have been propagated from that one tree, typically seen in churchyards, graveyards and parks, not only in Ireland but in many parts of the world.

Four Irish Yew in the Dublin Botanical Gardens early April 2021 (Photo: D.Breatnach)
An Irish Yew specimen at close quarters in Dublin’s Botanic Gardens. Millions of these around the world were propagated from two ‘freak’ types found in Fermanagh, Ireland in 1767. (Photo: D.Breatnach)

From export to the world let’s turn to an import ubiquitous in the Gardens – the grey squirrel (Iora liath). This is an invasive species to Ireland originally from North America and is blamed for helping to greatly reduce our own native species, the red squirrel (Iora rua) which, to my mind, is a much more attractive animal.

Research on Irish wildlife a few years ago showed the red squirrel making a comeback in some areas and that is associated with the slow increase in the presence of the pine marten (I prefer its traditional if inaccurate name “Cat chrainn” to “Marten péine”) which had been recently nearing extinction in Ireland. It is a predator on squirrels but apparently finds the grey species easier to catch since the latter spends longer on the ground.

Strangely, I have not noted grey squirrels in the nearby Griffiths Park so they do not seem to be expanding in that direction – at least, not yet.

Grey Squirrel (Iora Liath) in Dublin’s Botanical Gardens (Photo: D.Breatnach))

HISTORY

BATTLE OF CLONTARF

The Battle of Clontarf, which was fought in this area on 23rd April 1014, was between Brian Boróimhe’s (Boru) forces of mainly Munster and Connacht forces, along with some Viking allies, against the forces of the Viking King of Dublin and the King of Leinster, aided by a substantial force of Viking mercenaries from the Orkneys and Manx. It was of great consequence since the High King of Ireland and many petty kings were killed in it but it also put a definitive stop to any further expansion of Viking power in Ireland (though their Dublin kingdom was tolerated but required to pay tribute).

The available history tells us that Brian’s headquarters camp for the Battle of Clontarf (Cluain Tairbh) was in Glasnevin (Glas Naíonn). Brian’s camp may have been where the Cemetery is now, since the highest point there is higher than the Gardens’, or even a little further north around where St. Mobhi’s Church is today, higher still. Wherever it was is where he was slain too, in a sneak attack by one of the Viking mercenaries from the Isle of Man, according to one of the accounts.

The Battle was certainly not fought at Clontarf but is where one part of it ended, as defeated Viking mercenaries ran for their ships there, many being killed at a bottleneck at a salmon weir (round about where Ballybough is now), only some surviving to reach their longships.

Some boys brave a small weir on the Tolka just east of the Botanical Gardens. There is little sign on this day in late April 2021 of the surging flood of which the river is capable and from which it takes its name. (Photo: D.Breatnach)

The name of the river is an old Irish word for “flood” and had there been heavy rains in the Dublin hills, the river level might have been high generally but would certainly be so anyway in the estuary at high tide. Since the record tells us that the battle started at high tide and was still high tide when it finished, it means the battle lasted 12 hours. Twelve hours of fighting in any kind of battle is hard enough but with hand-operated kinetic weapons, along with shields and armour, impossible without taking rest breaks. So the fighting waned at times by agreement or by mutual exhaustion but was engaged again. The actual battle site has never been found5 but was probably fought along the Tolka (Tulcadh) for some of its length.

Unlike battles today, all the commanders of high rank in it on both sides were killed, including Brian (though not in the actual battle) and the King of Leinster, Maél (‘Maol’ in modern Irish) Mórda Mac Murchada, the latter killed along with many of his troops and Dublin Vikings at the other bottle-neck, the only bridge then in existence across an Life (the Liffey), perhaps around Islandbridge (Droichead na hInse). This was probably at the delayed intervention in the battle of the forces of the King of Meath, Maél Sechneill Mac Domnaill (though one of the annals has his actual death at the hands of a relative of Brian’s who himself received mortal wounds from Maél Mórda).

1916 RISING

The cancellation of the Rising by Mac Néill for Easter Sunday (23rd April that year) and its reinstatement by the IRB’s Military Council was resolved by going ahead on Easter Monday (24th April). When news of that reached the area around Maynooth, a group of Irish Volunteers who had gathered the day before but stood down, set off for Dublin along the banks of the Royal Canal, arriving in Dublin city late on Easter Monday. They found two Volunteers guarding the Cross Guns Bridge over the canal and were advised that proceeding into Dublin city centre might not be advisable in that evening.

The men spent the night in Glasnevin cemetery and set off again the following morning, crossing the now unguarded bridge and making their way, hungry and footsore, down to the very centre and the GPO on the Tuesday of Easter Week, where they remained in action until the evacuation of the burning building on the 28th. One of their number, Tom “Boer” O’Byrne, who had served in the Irish Brigade against the English in the Boer War, had his sore feet bathed there by Cumann na mBan Volunteer Lucy Agnes Smyth, whom he escorted with most of the other women Volunteers from the GPO and wounded prisoners to Jervis Street Hospital on Friday 28th and whom he would later marry.

End.

Missel Thrush (Smólach Mór), if I’m not mistaken. This one seemed quite unafraid, going about its hunting a few yards from me. The caterpillar-seeming forms on the ground are catkins from the poplars in Griffiths Park, which follows the Tolka eastward from the Botanical Gardens (Photo: D.Breatnach)
Hooded Crow (Caróg Liath), the Irish (also Scottish, Icelandic) species closely related to the all-black carrion crow, seen here on a field of grass and daisies, late April 2021, Dublin Botanical Gardens. They are wary and difficult to get close-ups of without a tele-lens. (Photo: D.Breatnach)
Mostly dandelion (caisearbhán) on a grassy slope above a stretch of the Tolka between Botanical Gardens and Griffiths Park. The dandelion is a plant with a cheery flower which would be highly prized were it not so common (it also has a startling nature which is not discussed here). (Photo: D.Breatnach)

FOOTNOTES

1One of the ways in which people locate Dublin’s city centre is “between the canals”, i.e between the Royal Canal on the south side (of the Liffey) and the Grand Canals on the north side. However, the location of the Botanic Gardens is only a little past the Royal Canal, a matter of five minutes’ walk.

2A cultivar is an artificially developed variety of a plant through selection or the result of cross-breeding (eg the Loganberry or the Nectarine). As to the numbers, Wikipedia claims “approximately 20,000 living plants” for the site while the figure given here is from the Botanical Gardens’ own web page.

3That century was one in which Dublin rose in status as a city of the British Empire and many of its prominent residents took civic pride in the city and strove for improvements in a number of fields for the city and for Ireland in general. The Botanical Gardens were opened three years before the United Irishmen uprising but when the organisation was already in existence and pushing, along with more liberal constitutional elements, for Catholics and Presbyterians to have the vote and to be permitted to stand for election for the Irish Parliament, which was being blocked by the Crown administration and some vested interests. After the Rising, the Irish Parliament was abolished and so began the decline in importance of Dublin from what had been considered the second city of the British Empire.

4The other was recorded as having died in Willis’ garden in 1865, almost a hundred years later.

5I did hear years ago that some artifacts had been found in excavations for the site of the current meteorological station building near Mobhi Road but I have not seen any documentation of that. There was mention in one account of the battle of tired fighters slaking their thirst at a well and the location of that was thought to be in Phibsboro/ Glasnevin, at the junction of the southward part of the one-way system. And a housing development I noted there is called “Danewell”.

SOURCES

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Botanic_Gardens_(Ireland)

The Irish Yew: https://futureforests.ie/products/taxus-baccata-fastigiata

Grey & Red Squirrels in Ireland and the Pine Marten: https://www.rte.ie/brainstorm/2020/0616/1147681-red-squirrels-comback-ireland-pine-martens-grey-squirrels/

Battle of Clontarf: https://www.britannica.com/topic/Battle-of-Clontarf/Showdown-at-Clontarf

The Battle of Clontarf in Irish history and legend


Maynooth Volunteers traveling to Dublin for the Easter Rising http://www.kildare2016.ie/history/maynooth-company-irish-volunteers-and-the-easter-rising/

https://www.irishlifeandlore.com/product/sheila-oleary-b-1921-her-daughters-emer-oleary-and-maeve-oleary-and-her-niece-margaret-sheeran/

https://www.irishtimes.com/culture/heritage/love-and-war-one-family-s-incredible-connection-to-the-1916-rising-1.2281929

BERNADETTE TAKES ON THREE AND WINS

Introduction by Diarmuid Breatnach

The right-wing patrician UStater William F Buckley (despite the Irish surname) and two dogs, one of them the imminently slappable racist Tory Roger Evans, take Bernadette Devlin (now Devlin-McAlliskey) on and she wipes the floor with them. She was a month short of 25 years of age when she sat this interview in late March 1972, without any notes to hand, keeping up with the arguments, never losing her temper, reeling off historical facts and financial figures. It was a stellar performance.

Even more remarkable, not two months had passed since the Paras had shot 26 unarmed marchers in Derry, murdering 14 men at a march she had herself attended and, though then an MP, she had been refused permission to speak on it in the House of Commons, while lies were being stated by people who had not been there. Also, her interview took place only a month after the travesty of an inquiry into the murder by Lord Widgery who completely exonerated the gunmen and their officers, maintaining they were acting in self-defence against all evidence except the soldiers’ and Widgery even claimed a march of at least 30,000 was at most around 3,000! It seems that there must’ve been an agreement not to mention Bloody Sunday, perhaps as a condition for the interview, otherwise what else can explain its omission?

Bernadette Devlin, Member of Parliament for Mid-Ulster, speaking at a rally in Trafalgar Square, London, on June 1, 1971. (AP Photo) (Note: Trafalgar Square was later banned to Irish solidarity demonstrations for decades).

Bernadette came out against the Good Friday Agreement when it was born, not pushing armed struggle as an alternative but stating that the GFA institutionalised sectarianism and because she accused the Provos of seeking alliances with the Right and capitalism rather than with the Left and the working class. She would have been a powerful voice against the GFA and could not be accused of being in a ‘dissident’ armed group but the British State held her daughter Roisin, who was pregnant, hostage and Bernadette stepped back from that issue. She was marginalised by the Republican movement in the 1970s and 80s, along with being shot 14 times in front of her children (her husband shot too) in 1981 and lost to us as a national leader again in the first decade of the GFA.

Watching this discussion brings back to mind all the economic and political issues that were around at the time, especially as Bernadette reels them off, many of them largely forgotten. All the fudges and lies of British governments avoiding doing anything fundamental to improve things even within an illegitimate colonial context.

End.

https://ansionnachfionn.com/2021/03/27/bernadette-devlin-mcaliskey-versus-william-f-buckley-jr/

ABSTRACTED IN GREYSTONES

Diarmuid Breatnach

(Reading and viewing time: 3 mins)

On a sunny but windy day in Greystones, lá grianmhar ach gaofar, nature put on an abstract art show. The sunshine brought out intensely the yellow of the lichen on the limestone rocks, while the black lichen encrustation on some rocks contrasted sharply with a neighbouring section of bare grey. Some trick of the camera and light brought out a gorgeous blue in the rock-shadowed sea which had not been visible to the eye.

Yellow lichen incrusts the tops of stones in foreground like paint daubs while in background, a trick of light or camera turns blue the shadow on the sea. the lichens and plants here are extremophiles, living on the front line (or the beachhead). (Photo: D.Breatnach)
(Photo: D.Breatnach)

Lichens are an amazing life form, being an integrated symbiosis of an alga and a fungus. A cross between a frog and a goose would not be more bizarre in concept – fungi are not even plants, while algae are. The fungus provides a relatively strong skeleton while through photosynthesis the alga produces sugars to feed the fungus.

Although not all are easy to distinguish, there are over 1,165 species of lichen in Ireland, varying from the common to the rare. The yellow-orange one, Xanthoria parietina, is one of the common ones in Ireland. The white and often off-white or grey Ochrolechia parella can be mistaken for bird excreta at a distance, or even as the ground-in chewing gum that costs Dublin City Council so much to remove from street surfaces every week. The black one, Verrucaria maura if I am identifying it correctly, covers rocks that are wave-lapped or hit by sea-spray on a daily basis.

Limestone rock covered with black lichen contrasting with bare grey limestone in upper centre of image (Photo: D.Breatnach)

These are all hardy adventurers, extremophiles, living in zones exposed to great variations of temperature, all even in one day, as the sun beats down between rain showers or windy spray. And they are very tolerant of salinity, without at the same time being dependent upon it. Perhaps not these species but their ancestors, or other forms like them, were the early colonisers of the land on our planet. Terraformers too, as they slowly abrade the rock upon which they cling, helping to create soil, while black lichen attracts heat to warm up surfaces and the alga in the symbiotes releases oxygen into the atmosphere.

Lichens can live attached to rock, wood and metal, some species even inside stone and on snow.

Plaque commemorating the public launch of the Votes for Women campaign with Hannah Sheehy-Skeffington and Hilda Webb confronting Chief Secretary for Ireland (for the Crown) Augustine Birrell at Greystones Harbour in 1910. (Photo: D.Breatnach)

No plaque or monument celebrates these hardy adventurers but down on the harbour wall was a plaque to another hardy life-form, celebrating the 1910 confrontation there of Chief Secretary Birrell, one of the Crown’s main representatives in Ireland, by Hannah Sheehy-Skeffington and Hilda Webb. They were kick-starting the militant Votes for Women campaign which was later brought into conflict with the Irish Parliamentary Party too but influenced the 1916 Proclamation’s advanced and stirring address: “Irishmen and Irishwomen ….”. That Rising six years after the Greystones confrontation would shock Birrell and sadly, would see Hannah’s pacifist husband Francis murdered by a British Army officer during that momentous week.

Earlier, in a Dublin train station, I photographed a wall of varied limestone, where algae and moss, also terraformers, had made an abstract art collage.

An abstract collage of shapes and colours: limestone wall with moss and algae, train station, Dublin. (Photo: D.Breatnach)

End.

REFERENCES

https://www.irishlichens.ie/

http://www.biology.ie/species.php?m=lichens-ie&s=2140

IRELAND’S POLICE CHIEF TRIES TO BLAME THE IRISH LEFT FOR FAR-RIGHT DISTURBANCES

Diarmuid Breatnach

(Reading time main text: 15 mins)

The fascist far-Right in Ireland organised a protest in Dublin on Saturday 27th February against the Government-ordered restrictions on travel and entertainment, pubs etc. In a departure from the usual submissive conduct of these “rebels” with the Gardaí, some of the participants were aggressive towards the police to the extent of throwing fireworks at them. Following the event, Drew Harris, the Commissioner of the Irish State’s police force, the Garda Síochána, outrageously claimed that the far-Right and the far-Left and Republicans had jointly organised the event but soon had to withdraw the claim. Irish Republicans were also blamed by the State’s television broadcaster on-line report which was also subsequently edited to remove the allegation but the Minister for Justice repeated them. Opinion is divided about the significance of these claims.

27 February 2021: Gardaí clash with participants in anti-Lockdown protest organised by the Far-Right in Dublin’s Grafton Street after fireworks were thrown at the police (Photo sourced: Internet)

The event was attended by a number varying, according to reports, from 300 to 1,000 and undoubtedly attracted participation from some people who would not normally be regarded as of the far-Right. However it was organised from the Far-Right with the fascist National Party taking a prominent role and not only would the socialist Left and Republicans not have any kind of association with the fascists and other far-Rightists but they had actively opposed the latter and sections of the former had clashed with them on a number of occasions.

Drew Harris, Garda Commissioner (most senior post in the police force of the Irish state) — he was forced to withdraw his claim that the “far Left” had organised the anti-Lockdown march jointly with the far-Right, the actual organisers (Photo sourced: Internet)

After the uproar over his claim, including by some TDs in the Dáil), Drew Harris withdrew the allegation but pretended that there had been “initial indications” to give rise to his accusation. Subsequently, Minister for Justice Helen McEntee tried to obscure the issue, claiming that some people who had previously been Republicans had subsequently become far-Rightists. Regardless of the alleged isolated case of an individual here and there, their claims had neither Irish nor world history to suggest what Harris had said. From the moment fascism appeared in history, communists and socialists have fought it, right around the world. As Hitler, Mussolini and later Franco clawed their way to power in Germany, Italy and Spain, communists and socialists and anarchists – i.e the so-called “far left” — fought them fiercely and when they lost there, paid with their lives. The turning points of WW2 came outside Moscow, even inside Stalingrad and in the Battle of Kursk. Overall it cost twenty million Soviet Union lives to turn the war.

In the rest of the world, during the 1930s the “far Left” fought fascism and this was the case in Ireland too, although here, where the Left was small, Irish Republicans led the struggle and drove the Blueshirts off the streets, some of their number also going on to fight the fascists in the Spanish state. It was De Valera’s pseudo-Republican government, installed in particular on Republican votes, that banned the Blueshirts but was soon to ban the IRA too.

So nothing in World or Irish history exists to give rise to Drew Harris’ outrageous and outlandish early claims.

PARTIAL RECENT HISTORY OF SOCIALIST AND REPUBLICAN OPPOSITION TO THE FAR-RIGHT

But further – in more recent history in Ireland, Republicans and Socialists have mobilised against racism, fascism, and populist groups of the far-Right. In 2016 the European Islamophobic organisation Pegida planned to launch itself in a major city in every European state and planned a Dublin GPO rally on 6th February. A massive mobilisation took place against them and Republicans and Socialists1 confronted them physically, so that an Irish fascist required A&E treatment and the East European fascists needed to be taken out of the area in a police van with another acting as a diversion. Three Republicans still face serious charges2 arising from those events.

One of a number of struggles as Gardaí attacked Republicans and Socialists actively opposing the fascists attempting to launch the Pegida islamophobic organisation in Dublin in February 2016. An RTÉ photographer was batoned by one of those Gardaí (who was eventually fined but never disciplined within the force). This scene was photographed in Cathedral Street, just off O’Connell Street, with the fascists hiding out in a nearby pub until rescued and driven from the area in a police van. (Photo credit: The Journal)

More recently, since the fascists and other far-Rightists have begun to organise again, Socialists and Republicans have confronted them time and time again. And the Gardaí and their intelligence service know this from monitoring social media traffic and from policing those events, without needing even their other facilities such as phone tapping and informers. They know also that the Far-Right have been threatening Republican and Socialist activists with violence and accusing them of being paedophiles, drug merchants, child kidnappers, paid agents of a certain Greek Millionaire etc.

Far-Right racist, fundamentalist Catholic and crazy conspiracy theorist Gemma O’Doherty has often been confronted by Socialists and Republicans at her public protests, as have others such as Niall McConnell and his handfull of Síol na hÉireann fascists, or other fascists such as Herman Kelly of the Irish Freedom Party, Justin Barrett of the National Party, along with the likes of QAnon and other small far-Right groups and the larger populist Irish Yellow Vests, led by the Islamophobe Glen Miller.

The Gardaí have attended all the public events of the far-Right in Ireland and whenever they have seen the Left and/or Republicans attend also, it was clear to the police that it was to counter-protest. On some occasions the Gardaí have been content to keep the two sides apart but on others have actively sided with the Right. A few Dublin examples will suffice:

 • A number of those countering a Gemma O’Doherty “free speech” protest in Dublin in November 2019 were threatened with arrest for getting ‘too close’ to the far-Rightists while on the other hand some of the latter were permitted to walk among their opponents and challenge them, all the while under police protection.
 • On 14th December 2019, a broad gathering of anti-fascists and anti-racists occupied the planned protest ground of the far-Right in a counter “Rally for Peace” outside Leinster House, outnumbering the latter by order of at least two to one. Republicans and Socialists were, of course, with the antifascists.
Anti-Racist Rally for Peace outside Leinster House 14 Dec 2019 — the Socialists and Republicans are among the anti-racists on the right of photo, confronting the Far-Right rally opposite who are pretending to be patriots flying the Republican tricolour (also official flag of the State). (Photo: D.Breatnach)
 • In January 2020 a smallish Irish Yellow Vest protest on Custom House quay was confronted by much smaller group of antifascists from the Irish Left. The unfurling of the Antifa flag was sufficient to attract instant hostility and threatening behaviour from the far-Rightists.
 • Early in the year Gardaí permitted some of the far-Right QAnon protesters at the GPO to cross the street to insult counter protesters on the central pedestrian reservation, often at one-foot distances without wearing masks (despite the pandemic); then rescued one of them who had entered among the counter-protesters to punch a Republican, escorting the fascist safely out and refusing to arrest him.
 • A few weeks later, the Gardaí removed a counter-protester who had approached the QAnon and been assaulted by one of the latter, not even cautioning the assailant.
 • Gardaí harassed masked and social-distancing Debenhams pickets under pandemic restrictions in Henry St. while not bothering QAnon around the corner at the GPO who were neither wearing masks nor social distancing.
 • On a number of those Saturdays the Special Branch police also harassed Republicans picketing in solidarity with political prisoners.
 • On 11th July 2019 during a homophobic rally (under the pretence of “protecting children from paedophilia’) of the Far-Right outside Leinster House, the Gardaí permitted thugs to attack a tiny counterprotest, beating them and grabbing their banner before the police chose to intervene, arrested none of the assailants and ushered the counter-protesters away.
 • On 31st July 2020 a Far-Right and fascist islamophobic protest outside Croke Park was opposed by anti-racist anti-fascists, including Socialists and Republicans.
 • On 8th August 2020 antifascists including Socialists and Republicans opposed a Far-Right march (towards RTÉ) and clashed with them on O’Connell Bridge, on D’Olier Street and again later at the GPO.
 • On 18th October 2020 a mixed-gender group of Socialists, Republicans and LGBT campaigners counterprotesting an Irish Yellow Vest rally on Custom House Quay were attacked by a larger male group, mostly masked (although at an anti-mask protest!) and armed with metal bars and wooden clubs. The Gardaí allowed the unequal fighting to continue for a while before intervening, a few police gently ushering the assailants back while the rest, including the riot police, violently pushed the counter-protesters out of the area, threatening them with drawn batons and forcing them to leave one of their number unconscious on the ground. The Gardaí’s statement later was that there had been no serious incidents and that they had arrested four people (which occurred in an unrelated incident at the other end of the Quay).
Antifascists (centre of photo) resist attack by fascists (mostly left of photo) on Dublin’s Custom House Quay; one antifascist is fending off a flagpole wielded by a fascist 22 August 2020. Many of the fascists were armed and also masked to avoid identification at the anti-masking rally called by Irish Yellow Vests. The Gardaí permitted the attack for a while before gently ushering the fascists back a little but driving the antifascists with threats and violent pushes all the way back on to Butt Bridge (Source photo: Internet)
 • Three weeks later, at a National Party rally outside Leinster House in Kildare St, a tiny oppositional group of women were attacked and an LGBT campaigner clubbed to the ground. Streaming blood from a head wound, the Gardaí pushed her out of the area. Later their statement claimed that nothing had happened but due to social media videos in circulation and protests had to change their story but claimed the victim had to make a complaint!3
 • On 1st February and again on 10th October 2020 in Kildare Street, socialist and republican counter-protesters were attacked by Gardaí. They also sealed off a section of Nasseau Street to prevent the National Party from being pursued by their opponents as they left.
Far-Right rally outside Leinster House 1st February 2020 opposed by Republicans and Socialists (that is where most of the Gardaí are). (Photo: D.Breatnach)
Far-Right rally (left of photo) outside Leinster House 1st February 2020 opposed by Republicans and Socialists (right of photo, where most of the Gardaí are). (Photo: D.Breatnach)
The Gardaí are in no doubt about the allegiances of the Republicans and Socialists: after driving them (foreground) back with batons from the National Party (seen in the distance, with very few police there) on 10th October 2020, the riot police kept pushing them into Molesworth St. until they had established a safe distance, then escorted the NP supporters out of Kildare St.
 • On 22nd October 2020 for the first time (that time in Grafton Street also), the police attacked some of the Far-Right at a protest organised by the Yellow Vests. However that was because not only were they violating all the restrictions but they were jamming Grafton Street and refusing to move and some even getting aggressive with the Gardaí, which led to a few baton blows and 11 arrests (no ‘far-Left’ there that time either). Drew Harris claimed afterwards that they were investigating the organisers and perhaps they did finally warn them off as the Yellow Vests organised nothing officially since – but as we can see, their place has been taken by other far-Right groups.
Republicans and Socialists after clashing with supporters of the fascist National Party outside Leinster House, then chasing them on to Nasseau Street, where the Gardaí not only provided the fascists with an escort but also blocked off the eastern end of the street, 10th October 2020. (Photo source: possibly D.Breatnach or AFA?)

WHAT GAVE RISE TO HARRIS’ EARLY STATEMENT?

Some have explained Harris’ early statement as coming from the liberal complaint that “extreme Right and extreme Left are essentially the same”. Certainly this travesty of analysis exists and it is a fact that we have seen some of that view expressed by some media pundits. Such liberal claims serve as excuses for the liberals not to take action in defence of the vaunted democratic rights when the fascists organise. Then the liberals criticise those who go out to fight the fascists and to try to prevent them taking power. Sometimes the State uses these liberals to justify the banning of “far left” organisations, sometimes at the same time as those of the far right. Of course, the capitalist system remains to do the work of pushing austerity on to the working people and in such situations the State knows who the real enemies of the capitalist system are and hardly needs the fascists any more.

Drew Harris in his former role as Deputy Chief of the PSNI (formerly the RUC), the British colonial police force in Ireland (Photo sourced: Internet)

However, Drew Harris is no liberal. In 2014 he was deputy head of the Police Service of Northern Ireland, the successor of the Royal Ulster Constabulary, an armed colonial police force with a long history of suppression of anti-colonial resistance and democratic rights and, in fact, riven with anti-Catholic and anti-republican sectarianism. It is a force with a long history of brutality, torture and murder.

One of the many scenes of the RUC colonial police, forerunner of the PSNI, attacking unarmed civil rights marchers, this one in Duke Street, Derry, 1968. (Photo sourced: Internet)

Many people outside the Six Counties mistakenly view the British Army as the main repressive force of British colonialism there; however that role belongs to the armed colonial police. From the partition of Ireland in 1921, it was they who raided the nationalist areas, arrested people, beat them up, sometimes murdered them, enforced the sectarian and fascist Flags and Emblems Act, used their Special Powers Act, attacked the Civil Rights marches from 1968 onwards, oversaw Loyalist attacks on marchers, machine-gunned the Derry Bogside and were the cause of the barricades barring them from entry and the subsequent Battle of the Bogside, where colonial police fought side by side with Loyalist sectarian thugs (when they were not actually the one and the same). Only then did the British ruling class send in the Army but even then the repressive role of the colonial police did not end – they just shared it with the imperialist army.

Drew Harris served in that colonial police force for 21 years and led it for four. His father was in the RUC for 33 years and had reached the rank of Superintendent before he was killed by the IRA during the 30 Years War.

PSNI attacking sit-down peaceful protest objecting to Loyalist marches through the Garvaghy Road, Beflast in 2007. (Photo sourced: Internet)
PSNI raid on Republican centre in August 2020.
PSNI raid on Republican centre in August 2020 (Photo credit: Saoradh)

During that long war, intelligence played a major role on both sides and the MI5 and MI6 departments of British Intelligence were both active with RUC Special Branch there, with MI5 eventually gaining overall control. People who find it easy to disbelieve Gerry Adams’ claims that he was never in the IRA somehow find it reasonable to deny that Drew Harris is an MI5 asset. Actually, both claims are at least as likely to be true. And now he is head of the police force of the Irish neo-colonial State – nor would it be the first time British Intelligence has penetrated the upper echelons of the State’s police force. Ned Garvey, who was Garda Commissioner and formed the “Heavy Gang”, was exposed as a British agent; when they got back into government in 1975 Fianna Fáil sacked him but without exposing him publicly, which would have exposed also the Irish ruling class4.

Harris is long accustomed to handling and using intelligence collected by his agents in both police forces in Ireland from surveillance, touts, tapping phones, pressurising and blackmailing people, raids and searches etc. He would know very well that Socialists and Republicans have been to the forefront in opposition to the far-Right in Ireland. And that even those Socialists and Republicans who have not fought the Right actively have at least condemned them in print and spoken word.

Given all the history of socialists and republicans in Ireland, given the world history of fascists and their opposition by socialists, given also Drew Harris’ long policing background and the Gardaí’s knowledge of events over the years in Ireland in addition to their ongoing intelligence-gathering, what can be behind his extraordinary original statement and McEntees’s attempted justification? Preparation for the repression of the Socialists and Republicans, perhaps to assist in the imposition of austerity measures upon the working class? A planting of the seed in the public’s psyche to allow for restrictions on “both sides” — while in reality concentrating on the socialists and republicans?

One thing is for sure: Neither ignorance nor liberal confusion is behind this “mistake”.

End.

FOOTNOTES

1From now on I will be using this word to describe any or all of the various groups covered by the term: communists, trotskyists, anarchists, left social-democrats but not Irish Republicans, though some of them may be as committed to socialism as any of the others or even more so than some.

2“Violent disorder”, carrying a maximum jail penalty of 10 years, unlimited fine – or both! These are the first political demonstrators to be charged under that Act.

3She did and an individual has been charged.

4 And this in turn facilitated Garvey in suing for wrongful dismissal and to win damages

SOURCES & REFERENCES

Drew Harris original statement: https://www.irishexaminer.com/news/arid-40235270.html?fbclid=IwAR14cmU5XLR6Y2oVLoFO08ldtQbfB8Tp_acTRtFaB0MgLt9_37dyMu5DRVE

16th November 2019, Left counterprotest Far-Right rally at Leinster House: https://www.onebigunion.ie/post/antifascists-moblise-against-hate-gathering-dublin?fbclid=IwAR1glf3uZvW5zblDyp-ktHzhlpakHV1OT6pjTYQtRdOHDGus35y8_iVXaKk

14 December 2019, outside Leinster House: https://www.thejournal.ie/rally-peace-4933697-Dec2019/

January 2019, Custom House Quay: https://www.thejournal.ie/yellow-vest-ireland-4440420-Jan2019/

11th July 2019, Far-Right homophobic rally and attack on tiny counter-protesting group (misreported by Belfast Telegraph): https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/republic-of-ireland/gardai-break-up-scuffles-between-protesters-in-dublin-39359650.html

February 1st 2020, outside Leinster House, “free speech” rally by Far-Rightists (against proposed ‘hate speech’ ban), opposed by Socialists and Republicans: https://headtopics.com/ie/rival-protesters-clash-at-d-il-rally-against-hate-speech-law-11036076

July 7th 2020, Croke Park, Far-Right and Fascist Islamophobic protest at opposed by Socialist and Republicans: https://the-beacon.ie/2020/07/31/tensions-at-croke-park-as-far-right-gathered-to-protest-against-eid-celebration/

August 8th 2020 clash with Far-Right marchers and picketers: https://www.bitchute.com/video/SKgyFkDsGLAB/

August 22nd 2020, Custom House Quay Irish Yellow Vest rally, armed fascist attack, hugely misreported by RTÉ: https://www.rte.ie/news/2020/0822/1160698-anti-lockdown-protest/

Much more accurate report: https://rebelbreeze.com/2020/08/31/there-will-be-another-day/

September 2020, Clubbing of LGTB campaigner and Garda collusion: https://the-beacon.ie/2020/09/14/editorial-the-far-right-descends-deeper-into-violence-as-the-gardai-and-media-look-on/

10th October 2020 clash outside Leinster House: https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/hundreds-clash-in-violent-exchanges-at-dublin-protest-1.4377808

October 22nd 2020, Grafton Street: https://www.thejournal.ie/drew-harris-protests-5242880-Oct2020/

Garda tolerance of Far-Right protests (while also saying not favouring them!) while telling Debenham picketers to disperse: https://www.irishexaminer.com/opinion/columnists/arid-31003703.html

RUPTURE AND REVOLUTION – PART I

Environment and the National Question

Diarmuid Breatnach

(Reading time main text: 8 mins.)

A new periodical has emerged from the Irish Left. At the time of writing two issues of Rupture have been produced and Parts I and II of this article consist of a political overview (but of course from my individual viewpoint) of a number of issues discussed in the magazine. While the assessment of some is highly critical, overall my opinion is that Rupture is a welcome introduction to socialist analysis of conditions in Ireland.

Rupture is a quarterly magazine format produced by RISE, a group of socialists whose most publicly-prominent individual is Paul Murphy (see Appendix) who is also a TD, i.e a member of the Parliament of the 26 Counties. The formation of the party RISE was announced in September 2019 when Murphy announced his departure from the Socialist Party and his joining this new organisation, of which he is a founding member.

Rupture espouses “eco-socialism”, a drive to organise the production of food and fuel under socialist control while dramatically reducing its harmful impact on the environment. Most of its contributors address issues from a Marxist perspective but interviews with activists from some other perspectives are included.

The magazine’s two issues to date included features on public health and private services, the environment and food production. In addition there have been a number of articles on developing a broad socialist front, combating racism and fascism, multi-national companies and neo-liberal capitalism, Big Pharm and trade union struggle. For the first time, the latest issue (November 2020) addressed the issue of the national question (and struggle) in Ireland. PART I of this article deals mostly with the magazine’s discussion of a) the Environment and b) the National Question, while PART II focuses on its coverage of c) the Health Service and d) the Broad Front and Anti-Fascism. As a consequence each Part contains both positive and negative evaluation.

For another aspect, the layout is generally attractive and mostly easy to read with photography and artwork which is interesting (if its relevance is not always clear). Some articles are perhaps on the longer side for some tastes but then these are big issues being discussed, in many cases literally of life-and/or-death dimensions.

An annual subscription costs €40 all Ireland or €60 international and I would recommend taking out one for 2021).

Environment

As with most serious commentators on the environment, the articles in Rupture point to an accelerating crisis and the need for urgent action right now. At the same time they point to the unwillingness or inability of the capitalist system – which means the governments of most states today — to take the necessary steps. In fact, unwillingness and inability are almost the same thing with the capitalist system because if one capitalist does not maximise his profit he will be undercut and crushed – or taken over – by another who will do “what is necessary” according to the rules and logic of the system. Even if in the longer term (or the medium term, in this case) the scramble for profit maximisation destroys the very resource — cod and herring, for example or rainforest. In this case, without the slightest exaggeration, it is the whole civilisation-sustaining environment that is at stake.

Not Fun Facts

“In 2017 a habitat area the size of a football field was lost every second.” “Eirgrid has projected that 2027 as much as 31% of Ireland’s electricty could by consumed by data centres” (most of it for cooling the servers to prevent them overheating). “In Ireland a fairly normal herd of pigs consists of 3,000 animals — only 2% of pigs are living in small herds of 5 or less. ….. a flock of chickens can normally be around 3,000.” Diseases due to overcrowding of animals enter the food chain for humans, causing infections of “bird ‘flu” and “swine ‘flu” through ‘zoonotic spillover’ (remember that term — you’ll be hearing more of it in future).

The prediction a fairly long time ago that the choice, rather than being between socialism or capitalism is in reality socialism or barbarism, is facing us now as an urgent practical question. Because when civilisation crashes the remaining groups of humanity around the world, assuming their survival, will indeed be thrust back into barbarism.

The contributors to Rupture quote writings of Karl Marx and Engels which one never hears from non-Marxist environmentalists and rarely either from Marxists themselves. These early developers of Marxist thought studied not only economics, class struggle and philosophy but also (and dare I say it, necessarily), history, science and culture too.

Mental health is an issue discussed in the magazine not only in respect to the appalling lack of health services in that area or the stresses and strains of work under capitalism but also in the divorcing of most humans in cities from nature. The agricultural landscape, having been moulded by humanity is far from natural and yet retains much of nature, the environment in which humanity first came to exist and in which it developed …. but most people in the West are not employed in agriculture. In these times of fear of infection along with isolation from our regular social contacts, even a walk in a park, in woods, on hills or botanic gardens can be rewarding and a reminder of what we have lost and are losing.

It is a challenge to radically change the way we produce food and generate power in a long-term sustainable way but only a socialist system, with overall benefit replacing profit as the ruling motivation has the possibility of bringing an end to the ruthless exploitation of not only labour but the very environment.

THE NATIONAL STRUGGLE

This is a question rarely dealt with by the socialist parties in Ireland, a situation which surprises revolutionary socialists across Latin America and much of Europe in particular. Some might ascribe that to the British origin of a number of those parties, particularly the main Trotskyist ones which in that respect established a tradition very far from the theory and personal practice of Karl Marx. So although I have much to disagree with in this article, the fact that it is being discussed at all should be encouraged.

I hope it will serve to encourage further discussion rather than its opposite when I summarise the piece as containing partial history and poor analysis with however one important recommendation. This critique really deserves a treatment all of its own but since this evaluation of the magazine has already got appreciably longer than was my original intent, I will have to be brief and therefore blunt.

The brief overview of history does not even mention that the United Irishmen (and therefore the uprisings of 1798 and 1803) was led almost exclusively by a section of the colonist-descended bourgeoisie, which is why the leadership was virtually all of various Protestant religious backgrounds. This is important because this is not the same bourgeoisie that rules the Irish state today. The article also omits any mention whatsoever of the linguistic genocidal legislation and practice of the conquerors of Ireland and for any treatment of “the national question” one would have to wonder how or why one would omit that. In dealing with the occupied Six Counties, the treatment of the civil rights movement is poor, even for a very brief overview – it was not only “anti-Unionist unity” that drove or characterised it but opposition to the violent response of the Unionist statelet, Loyalist mobs and paramilitaries and their resolute backing by the armed force of the British State.

Wolfe Tone Monument by Edward Delaney (d.2009) at Stephen’s Green (image sourced: Internet). He and other United Irishmen leaders represented the revolutionary national Protestant bourgeoise and they were descended from colonists.

The article remarks on the“weak capitalist class” in Ireland. But what is the nature of the weakness of this class? In other words, towards which forces are they weak? Not towards the working class, with programs of austerity funding bank bailouts, decades of emigration, slow adoption of equal social rights, high homelessness. Not towards the working class, with the Army used to undermine the Dublin Bus strikers in 1963 and 1979 or the restrictions on the right to strike and solidarity action. Not towards the Irish Republican movement with its Civil War history, special non-jury courts, its repressive legislation and armed police.

No, it is not those towards which the Irish capitalist class is weak. But it is weak in developing its own industry and developing an independent political line. Its weakness economically is marked by the takeover by big foreign capitalists of nearly all of its industry and telecommunications network, along with chunks of its transport infrastructure and services, its health services (private religious and foreign companies) and its national airline and large pieces of its agriculture. Its weakness is demonstrated in failure to develop its own natural resources and selling them off or giving them away.

The weakness of the Irish capitalist class is demonstrated in its firstly accepting the partition if its national territory and going to war with the independence movement rather than join it gaining total independence. The same weakness manifested itself in its inability to unite its territory and subsequently abandoning any claim to do so. The weakness of the Irish capitalist class is demonstrated in its permitting atrocities committed against its citizens at home and abroad by the occupying power, only once taking a case against it to the European Courts of Human Rights and never to the European Court of Justice or the United Nations. And it permitted without protest the intelligence services of that occupying power to bomb its capital city many times, including in 1974, with the murder of 26 people (and another eight in Monaghan). And there are many other examples too.

The article admits that the Irish capitalist class has been “acting to facilitate the exploitation of people and resources by foreign capital”. What would we call a capitalist class that behaved like that in Latin America, Asia or Africa? Yes, neo-colonial. Or in Latin America, possibly “comprador”. The difference is not just in location but in the minds of the Irish electoral Left – but none of any significance in the reality on the ground. As the contributor from Talamh Beo points out, “even though we’re geographically in Europe, our land history is radically different.” Of course defining the Irish capitalist class as neo-colonial might give one a very different outlook on the national struggle, right?

And also on socialist revolution, which we would understand to be opposed in Ireland not only by the majority native and the minority colonial capitalist classes and their apparatus, not only by our powerful imperialist neighbour, but also against economic interests in the imperialist USA and EU.

In addition, despite the officially neutral status of the Irish State, its armed forces are being integrated into the European imperialist military alliance. Ireland has not (yet) joined NATO but has the EU Battlegroups, as part of the Common Security and Defence Policy (CSDP) of the European Union (EU).

Fianna Fáil, although a split from Sinn Féin in the 1930s and therefore the losing side in the Civil War, has become the first party of choice of the Irish national bourgeoisie, the “Gombeen” class, a neo-colonial capitalist class. In the historically two-party state, it is currently in power in coalition with its main rival, Fine Gael (and the Greens).
Fine Gael, although formed from the victorious side in the Civil War, has become only the second party of choice of the Irish national bourgeoisie, the “Gombeen” class, a neo-colonial capitalist class. In the historically two-party state, it is currently in power in coalition with its main rival, Fianna Fáil (and the Greens).
Ireland’s main social-democratic party, whenever in Government it has always been as a minor partner in coalition. It always supports the Irish national bourgeoisie, the “Gombeen” neo-colonial capitalist class. It is currently sits on the Opposition bench.

The truth is that in the above respects, Irish Republicans in general have a much better understanding of the Irish State, the representative of that neo-colonial capitalist class, than do the electoral left parties in Ireland. The Republicans have traditions and history and recurring practical experience that teaches them.

The Green Party of Ireland, whenever in Government it has always been as a minor partner in coalition. It always supports the Irish national bourgeoisie, the “Gombeen” neo-colonial capitalist class. In the historically two-party state, it is currently in power in coalition with Fine Gael and Fianna Fáil.

The electoral socialist Left, far from joining with the Republicans, chooses instead to snipe at them on occasion and to ignore them the rest of the time. And to permit their civil liberties and human rights to be attacked for the most part without protest.

POSITIVE RECOMMENDATION

The positive recommendation in the article regards the projected Border Poll. While not wishing for any kind of capitalist Ireland, whether partitioned or united, the article recommends voting YES in any such referendum. I myself must agree with that and along with them find it difficult to imagine how any socialists could advocate any other position.

Recommending a NO vote even if for the best of reasons would isolate any party from the majority of the Irish people, while recommending abstention would leave the party on the sidelines not only regarding the poll but in important debates about what kind of Ireland we should have. Even the British & Irish Communist Organisation deviation of the 1960s and 1970s with their two-nation theory, although it generated much discussion, never looked likely to grow to any size, much less become a mass party of the Left.

I am far from convinced however that a genuine poll on the reunification of Ireland will ever be agreed by the ruling classes of the UK and of Ireland or, should it be held and have a majority for reunification, that the ruling classes will implement the verdict.

End.

(See also Part II published separately)

APPENDIX

A BRIEF INTRODUCTION TO PAUL MURPHY (RISE)

Formerly an activist and TD of the Irish Socialist Party, an Irish child of the British Trotskyist organisation the Socialist Party (and formerly, Militant, the largest among a number of entrist groups into the British Labour Party), Murphy left them gently in September 2019 to form the RISE group. It may be remembered that Clare Daly, also a TD, left the SP in August 2012 in a somewhat more acrimonious dispute and became part of Independent Left with some other socialist TDs and municipal councillors, since when she and her partner Mick Wallace were elected Members of the European Parliament and virtually disappeared from the Irish political scene (to be missed by many without allegiance to either group). Paul Murphy has also been an MEP in the past, from 2011-2014. Although now a member of a different political party, he has remained in the Solidarity-People Before Profit coalition of SP and PBP which retains another five TDs (four essentially of the Socialist Workers’ Party but no longer any of the SP).

Murphy has a long record of activism and has been violently handled by the Gardaí (Irish state police force) on a number of occasions and also arrested as part of the celebrated Jobstown case defendants in 2015 (all acquitted two years later). His international activism includes participation in the Gaza blockade flotilla in 2011 and high seas capture by the Israeli Zionist state, detention and deportation. His production of regular video broadcasts to date during the Covid19 crisis, both from home and of his interventions in the Dáil have included lashing the Government on placing accommodation of capitalism above the lives or ordinary people, denouncing its “yo-yo policy” of precautionary restrictions followed by much-too-early relaxation and also demanding the nationalisation of private health facilities.

A CONTROVERSY OVER A 1916 RISING COMMEMORATION IN SOUTH LONDON

Diarmuid Breatnach

(Reading time text: 12 mins.)As we in the SE London, Lewisham branch of the Irish in Britain Representation Group began to plan our Easter Rising commemoration locally in 2000, we could not have imagined the drama it would bring. It resulted in calls for the event’s cancellation, for the Lewisham Irish Community Centre to revoke our hire of the hall and even for the withdrawal of the Centre’s meagre funding from the local authority. And shortly afterwards an attempt was made to burn down the Centre.

Even in the general atmosphere of anti-Irish racism in Britain and context of the 30 Years’ War in Ireland, we could not have expected these developments. The Lewisham Branch of the IBRG, founded towards the end of 19861, had been hosting this annual event locally long before the Irish Centre had opened in 1992 and in fact the branch was instrumental in getting the disused building, which had belonged to the Cooperative Society, handed over to the Irish community and refurbished by the local authority. Furthermore, the 1916 Rising had been commemorated at the Lewisham Irish Centre by the local IBRG branch for a number of years running without any fuss.

As usual, whenever the event was to take place we naturally hoped others would promote it. In the days before Facebook and Twitter etc, email would would reach some contacts, a poster in the centre would be seen by users, some illegal street postering might be done and the Irish Post or Irish World might publicise the event. The rest would be by word of mouth.

“Beginning of the siege”, one of the GPO 1916 Rising series of ten paintings by Norman Teeling. (Image sourced: Internet)

It happened that in the week preceding the 1998 event, an activist of the 32 County Sovereignty Movement in London was in touch with the branch and he posted the event on the 32CSM site, intending it as a supportive advertisement. However, someone who hated that organisation took it to be an event of the 32 CSM themselves.

Victor Barker’s son James had been killed in the Omagh car bombing of 15th August 1998, carried out by the “Real IRA”, a group opposed to the Provisional IRA’s signup to the Good Friday Agreement and to the British colonial occupation of Ireland. Although the organisation responsible has always stated that it intended to kill no civilians2, with 29 fatalities the bombing took the highest death toll of a single incident (but not of a single day, which was the British intelligence bombing of Dublin and Monaghan in May 1974) during the 30 Years War.

Understandably Victor Barker had pursued a vendetta against the Real IRA since and, less understandably perhaps, against anything connected with it, including the 32CSM and even, in this case, the right of an unrelated Irish community organisation to commemorate its national history.

Barker contacted the Lewisham Irish Centre and expressed his outrage, demanding the event be cancelled. A nonplussed Brendan O’Rourke, Manager of the Centre, explained that the event was an annual one and booked by a local comunity organisation and affiliate of the Centre. Not in the least mollified, Barker then got to the local authority, an official of which rang Brendan, he repeated the explanation and the official seemed satisfied.

Logo of the Lár-Ionad na nGael/ Lewisham Irish Community Centre. (Design by D.Breatnach)
Program leaflet for the Lewisham Irish Festival (1998), founded by the Lewisham irish Centre with support from Lewisham IBRG. It ran for a few years before funding became unavailable. (Photo source: Internet)

But Brendan was getting a bit worried and phoned me at work – I had been Chair of the Management Committee since the Centre opened and was at the same time Secretary of the local IBRG branch. We discussed the matter and agreed to cary on but his next phone call was to alert me that the matter was now national or at least London-wide news, with a report in an early edition of the Evening Standard headlining that we were running a “London fundraiser for the Omagh bombers3. Furthermore, the cowardly local authority official was now saying – and quoted — that while they had no power to cancel the booking, they would be looking at the Irish Centre’s funding.

I hurried home to Lewisham as fast as I could – the SE London borough is about 90 minutes’ journey by underground line and overground train from King’s Cross, where I worked. With no time for a meal, I got some things ready and got down to the Centre, about 15 minutes’ walk from my flat.

By virtue of being Chairperson of the Irish Centre’s management committee, I had a key, opened the door, turned off the burglar alarm and locked the door again, then began to get things ready. The part-time Caretaker would lay out tables and chairs for events but I generally liked to change it to a less formal arrangement for our events and so I set to that. There was also “decoration” to be done: some posters and portraits of 1916 martyrs to put up in places, flags to hang etc.

Photo taken earlier this year showing the front of the irish Centre in Davenport Road, London SE6, more or less unchanged. The gathering in front is part of a Lockdown bicycle meals delivery service introduced by the Centre and facilitated by Inclusive Cycling volunteers. (Photo source: Lewisham Irish Centre website)

In the lobby I placed a chair by a table there and also some hidden short stout lengths of wood. This was a provision inherited from earlier days when Irish or British left-wing meetings might be attacked by fascists of the National Front or the British Movement but we hadn’t felt the need at the Irish Centre for some years now. However, with the current hysteria being whipped up by Barker and the Evening Standard and assisted by the wriggling of the Council officer, fascists might well decide the conditions favoured an attack.

Another possibility was a police raid. The “Prevention of Terrorism Act” in force since 1974 in Britain specifically targeted the Irish community and gave the police the power to detain someone for up to five days without access even to a lawyer.4

Early arrivals started to knock at the door and I was in a quandary – until I had some reliable able-bodied people to staff the door, I didn’t want to start letting people in. On the other hand if we were going to be attacked, I couldn’t leave them outside either. So it was open, let them in, lock the door again, open, let some more in …. until the arrival of some I could ask to mind the door (after I’d told them about the “extras” in case they were needed).

Then there were sound amplification checks and gradually the hall was filling up. I was to be MC and so on duty inside the hall but kept checking the lobby to see everything was ok. And of course people wanted to chat about the news so would stop me and ask me about it …

For the evening’s program, the MC was to welcome people, introduce the Irish ballad band and have them play for an hour. Then intermission, MC on again with a few words on behalf of the local organisation, introduce the featured speaker, get the band on again for an hour or so to finish. So, some time to kill, to worry before the hour for which the band was booked.

The time came but the band didn’t. At half an hour late I started to worry and the supporter who had booked the band on behalf of the branch couldn’t get any reply from them by phone. As MC I apologised to the attendance and asked for their patience. Over an hour late, the band’s manager finally phoned to say they would not be coming. Because of worry arising out of the media reporting.

A few of us in the organising group held a quick conference. Nothing for it but to face the music – or rather its absence – and so I got on the stage and told the audience that the band had pulled out and everyone was entitled to a refund of their ticket price without any hard feelings whatsoever or …

Before I could lay out the alternative, a guy sitting near the stage jumped up and shouted “We will NOT accept our money back!” to the applause of some others. A little taken aback, I thanked him for his spirit but said people should have the choice and laid out the alternative, which would be to hear the speaker and just socialise for the rest of the evening. Nobody made a move to get up and approach the door so ….. I introduced the speaker, who that year might have been from the IRSP (a previous speaker had been Michelle Gildernew, then representing Sinn Féin in Britain). He did his bit, I did mine, much of that not surprisingly being devoted to censorship, intimidation and repression of the Irish community as well as the commemoration of our history.

Then a guy approached and said he’d play guitar and sing, so he went up on stage, I followed with a few songs acapella, someone else sang a few …. Everyone seemed to be enjoying the evening, there was no trouble at the door …. and because there was no band to pay, we made more money than we had ever done for function organised by the local IBRG branch!

But there were to be two dramatic sequels to this controversy. And tensions between myself and the Centre Manager would follow.

THE “MAC CHICKEN BROTHERS”

The professional name of the Irish ballad band was The Mac Namara Brothers but Brian, a resilient Dublin comrade from a deprived background, that night baptised them the Mac Chicken Brothers (a play on the Mac Donald chain’s naming of items and a reference to the band members’ cowardice.

Our event had been on a Friday night and they were due to play Sunday afternoon at an Irish bar a five minutes’ drive from the Lewisham Irish Centre. We didn’t see how we could let them do that without confronting them. In discussion I suggested we present them with some white feathers and denounce them and Brian was all up for that; he was taking the kids to the seaside and would pick up some white feathers around the beach. But, unbelievably, he could find none. Nor could I in a local park. In the end, I opened a pillow and took out handfuls but they were all small.

The next day, we declined to invite anyone who might get hurt without being accustomed to defending themselves or who might not be sufficiently disciplined in behaviour and of the remainder, only myself and Brian were available. The pub, The Graduate, was under new management, one of three sisters from the Six Counties (perhaps Armagh), who lived in South-East London. I knew her from when she had been barmaid and perhaps manager at the Woodman, another Irish pub in the general area, where I attended Irish traditional music sessions (and sometimes a lock-in for an extra hour or so).

On Sunday we were a bit late in getting going but Brian drove us there and we entered the crowded area that would have been the public bar before the lounge and that area were combined. I bought us a round and we tried to act as relaxed and natural as possible, nodded to people we knew … It was certain that many of those present already knew what had happened but no-one came to ask us about it.

The “Mac Chicken Brothers” were playing and I was unsure whether we had perhaps missed their break. I got another round in but that was going to be my limit. To our relief, the band took a break but now my tension racked higher as I positioned myself nonchalantly near the stage and waited for the band to get ready for the second half of their act.

Finally, I saw them coming and with a small plastic bag in my hand I jumped up on to the low stage, Brian ready to handle any trouble from the floor.

“Ladies and gentlemen!” I called out loudly and got instant attention. “A few nights ago the British press ran a scare story about a 1916 Rising commemoration in Lewisham,” I continued. “This band here was booked to attend but didn’t turn up, leaving a couple of hundred people waiting. This is what we think of you,” I said, turning to the band members and threw a handful of the feathers from the bag in their direction.

“Hear, hear!” shouted someone in the crowd and I got down from the stage, glanced at Brian and made for the door, with him following closely behind. Incredibly I heard one of the band members say to me: “You might have told us you were going to do that!”

As we walked away outside, my heart thumping, the manager came rushing out.

“You had no right to do that,” she said, her eyes flashing fire. “Not in my pub!”

“Sorry, Bridget,” (not her real name), I replied, “It had to be done!”

“Not in my pub!”

“But that’s where the band was! It just had to be done.”

Now a customer came haring out looking for us and, from the look on his face, it wasn’t to offer congratulations. I felt Brian beside me change his stance to take him on but the manager took the guy by the arm and talked him back inside and we got in Brian’s van and car and drove off. “Bridge” wouldn’t talk to me for some years afterwards, though one of her sisters would.

The following day, I wrote a letter about the matter to the Irish Post5, attacking the Labour Council for its cowardice, the band for failing to comply with their booking and the Evening Standard for its felon-setting. Since I was Chairperson of the Management Committee of the Centre, which was already under some pressure, I wrote it under a pseudonym. The letter was published.

I felt that not only our branch of the IBRG but the Irish community had been attacked and we had responded appropriately and publicly, both locally and in the wider context. We would now face the next move, if one was to come, from the Council, as an Irish community with pride.

Part of IBRG Ard-Choiste delegation after lobbying Mo Mowlam in Westminster, London, 15 February 1995: (r-l) Laura Sullivan, Diarmuid Breatnach, Virginia Moyles, Pat Reynolds. (Photo source: Irish Post).

But at the next monthly meeting Management Committee, I was surprised to find that Brendan, the Centre Manager, believed that either Lewisham IBRG had organised the event jointly with 32CSM or that I had placed the advertisement. But worse, I was genuinely shocked to see that he believed my use of a pseudonym for the Irish Post letter was an attempt to distance the IBRG and myself from the controversy and leave him to face it alone. Brendan and I disagreed politically (he was a Sinn Féin supporter and I was by this time hostile to the party’s new trajectory with respect to the conflict in Ireland) but I supported him as Manager of the Centre while as Irishmen we stood together against oppression. But no matter what I said now, I seemed unable to convince him that the use of a pseudonym, far from being a device to have a say and protect myself at the same time, was to protect the Centre and himself as its Manager.

We got through the meeting and the Council officials seemed happy to let the matter rest, since the Standard lost interest and moved on to the next sensation.

But a more direct attack than that of Barker and the media was being planned somewhere.

Ard-Choiste meeting of the IBRG at the Working Class Library & Museum, Salford, 1992. (Photo source: Bernadette Hyland)

ARSON ATTACK ON THE CENTRE

In the early hours of one morning a couple of weeks later, I received a phone call from the Fire Brigade, attending at the Lewisham Irish Centre. I was one of the emergency nominees. When I got down there, Pat Baczor6, another member of the Management Committee and also an emergency nominee, was there already. So were the Fire Brigade and the police.

There had been an arson attempt and a hole was burned in the wood of the front door. We opened up and let the Fire Brigade in, who came out a few minutes later, pronouncing the building safe. A container with some inflammable liquid had been set by the door and had burned a hole about the size of my fist but the floor inside was tile and had not caught.

In response to the police, I said while we had received no threats, there had been some controversy in the media about a history commemoration and though I would suspect local fascists, I had no specific individuals in mind.

If we hadn’t wire screens on all the external windows, it would have been easy to smash a glass pane and to throw in the container with a lit fuse. The flooring of the whole hall was wooden and the result would have been quite different. I was very glad that during discussion on the refurbishment of the Coop Hall for use as an Irish Centre more than many years earlier, as Chair of the Steering Group, I had made a point of insisting on the wire screens. An Irish Centre in Britain could expect to be the target of an attack some day.

Christmas lunch in the hall of the Lewisham Irish Community Centre, 2014. The photo is taken with back to the stage, facing the door to the lobby on the way to the front door of the Centre. (Photo source: Lewisham Irish Centre website)

AFTER ALL THAT


We weathered that storm and the following year’s 1916 Rising commemoration took place without incident.

The next crisis for the Irish Centre came some two years later when the Council’s Labour Party Leadership, which had been “Blairite before Blair” as one local Leftie commented, listed the Centre for cuts to our total staffing: one (underpaid) Manager and one part-time caretaker-handyman. There were heavy cuts planned to the whole Council-funded service sector across the Borough of Lewisham so, although in our case the cuts would have meant wiping out our entire staffing, it was difficult to say whether the controversy some years earlier had played a role or not.

But that was another day’s battle.

End.

Publication of the IBRG (Intended to be quarterly, it ran to perhaps four editions more widely spaced apart before it ceased publication. (Photo source: Internet)

FOOTNOTES

1The wider IBRG had been founded in 1981 and consolidated in 1982. The Lewisham branch was founded from an initiative by a core of people who had taken over organising the 1985-1986 Irish Aspects course at Goldsmiths (then) Community College from its original organiser, Derry-born Peter Moloney, who was stepping down and invited them to run it in his place or that the course would come to an end. Peter was one of founding members of the branch and active within it for a few years.

2The intentions of this bombing are still the subject of dispute. The killing of civilians would have been against the interests of the organisation and in the event were strongly so; it strengthened the hands of the authorities in enacting further repressive legislation and also ideologically for the authorities and the Provisionals in gathering support for the Good Friday Agreement and in neutralising its opponents within the Irish Republican movement. Over the years the Wikipedia page on the bombing has changed substantially as cases against accused collapsed, including one in which the Gardaí were found to have concocted notes of an interview and revelation has followed revelation of intelligence services awareness of elements of the plans and failure to alert the RUC (colonial police) on the ground. Four defendants were found responsible in a controversial civil case and it seems clear that that Mickey Kevitt’s criminal conviction on questionable evidence in another case in 2003 was related to his believed involvement as was the refusal to apply all possible reductions which would have seen him released in 2016. McKevitt died of cancer on 2nd January 2021, still serving his sentence of 20 years. The full truth may never be known.

3Pat Reynolds, PRO of the IBRG throughout most of its existence, in his year-by-year review of the IBRG commented: “The London Evening Standard with a long history of anti-Irish racism came out with the headline London fundraiser for the Omagh Bombers alleging that the event was organised by supporters of the real IRA. The IBRG were seeking legal advice on the article as the event was organised by Lewisham IBRG.” Busy with more practical organising and without perhaps the right contacts, Lewisham IBRG never did take up the misreporting legally or with the Press Council.

4As Irish community activists warned the British public, it would lead to wider repressive legislation if permitted to stand, which it did. The 2006 Act allows for detention up to 28 days without charge.

5The Irish Post was founded in 1971 as a newspaper aimed at the Irish community in Britain and played a generally progressive role until its editor-owner, Brendan Mac Lua and Thomas Beattie sold the title and company to Thomas Crosbie Holdings (TCH) in 2003. In 1981 the founding of the Irish in Britain Representation Group was in part inspired by comment in the paper’s “Dolan” column (a pen-name of Mac Lua’s). In later years the newspaper suffered competition from other titles aiming at the same community, The Irish World and The London Irish News(?). More about the Post’s later history (but next to nothing about it earlier work including promoting the cases of the Birmingham Six, Guildford Four, Maguire Seven etc and also covering protests against anti-Irish racism and promoting new Irish writing) here https://en.wikipedia.org/wiki/The_Irish_Post

6Patricia Ellen Baczor owed her surname to having married a Polish man. There were many such marriages between Polish refugees and servicemen who met young Irish women at Catholic parish social events in Britain during WW2. Pat was a strong widow and supporter of the rights of the Irish community, progressive in her thinking, anti-racist but not one to push herself forward. She was generally very supportive of me as Chair of the Management Committee and appreciative of the other hat I wore in the local and ‘national’ IBRG and the tensions thereby I sometimes had to negotiate.