REILIG NAOMH CHANNAITHE I BHFIONNGHLAS – “LEAG FREAGRACHT A CÚRAIME ORAINNE”

Diarmuid Breatnach

(Achar ama léite: 2 nóim)

Tá reilig i mBaile Átha Cliath a bhfuil breis agus míle bliain aici, agus crois ann a tartháladh ó loiteadh Chromail. Ach tá cuid de mhuinntir na h-áite mí-shásta leis an saghas cúram a bhfuil Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag tabhairt di agus táid ag iarraidh iad féin a bheith freagrach as cúram na reilige.

Tá Reilig Naomh Channaithe suite díreach siar ón débhealach a ghearrann trí Fhionnghlas agus shéipéil.

“Tá uaimheanna ann do na h-uaisle áitiúla — teaghlach Maffett — atá daingnithe anois”, adeir Joe Lynch ag caint i mBéarla, “chun cosaint a dhéanamh ar robálaithe uaighe. Tá tuamaí cófra ann do na sagairt a fuair bás agus easpaig, agus cinn cloiche simplí do na comóntóirí.”

Bhí athair Joe Lynch mar airíoch ar an reilig agus bhí teaichín aige cois reilige dá bharr; b’ann a tógadh an clann páiste, Joe san áireamh. “Thugtaí isteach mé chuig an reilig i mbarra rotha,” adeir Joe, ‘agus mé ceithre bliain d’aois. Agus bheinn ag iarraidh cabhrú nuair a ligfí amach mé.”

An crois Críostaíoch ársa sa reilig (Griangraf: G. Hill)

NAOMH CAINNECH

B’ab, sagart agus misinéir Éireannach é Cainnech (515 / 16-600) as Achadh Bhó ins an Condae ainmnithe ar a shon, Cill Chainnigh chomh maith le bunaitheoir mainistreach i rith na luath-mheánaoise. Tugtar “Saint Canice” air i mBéarla in Éirinn, “St. Kenneth” in Albain nó “St. Kenny” agus i Laidin “Sanctus Canicus”. Tá an Cainneach ar cheann de Dháréag Aspal na hÉireann agus rinneadh sé seanmóireacht ar an gCríostaíocht ar fud na tíre agus ar na Cruithnigh in Albain. Scríobh sé tráchtaireacht ar na Soiscéil, ar a tugadh Glas-Chainnigh nó “Lock Kenneth” nó “Slabhra Chainnigh” ar feadh na gcéadta bliain.

Tá an chuid is mó dá bhfuil scríofa faoi shaol Cainnech bunaithe ar thraidisiún, ach measadh go raibh sé ina fhear le dea-cháil, le solabharthacht mór agus le léann. I 544 rinne sé staidéar faoi Mobhí Cláraineach i scoil Ghlas Naíon, le Ciarán as Cluain Mhic Nóise agus Comgall de Bheannchar. Nuair a scaip plá an pobal sin, chuaigh sé go mainistir Cadoc i Llancarfan i Glamorganshire sa Bhreatain Bheag, áit ar ordaíodh ina shagart é i 545.

Tá tagairt dá ainm luaite i sé logainm déag ag Wikipedia: in Éirinn, sa Bhreatain Bhig, in Albain, ins na SAM, san Astráil agus sa Nua-Shéalainn. Déantar comóradh ar a lá féasta an 11ú Deireadh Fómhair san Eaglais Chaitliceach Rómhánach agus in Eaglais Cheartchreidmheach an Oirthir de réir a gcuid féilirí faoi seach (Gregorian nó Church Julian) le laethanta féasta breise an 1d nó 14ú Lúnasa in Eaglais Cheartchreidmheach an Oirthir.

(Griangraf: D. Breatnach)

MEITHEAL OIBRE

Bhí meitheal oibre ann sa Reilig trathnóna Déardaoin seo chaite agus iad ag baint fiadhaile agus féir, ag gearradh driseacha, eidhneáin is a leithéid. Bhí na préamhacha go doimhin in áiteanna agus ba léir nach ndearna cóiriú ceart le tamall fada. “Tá an eidhneán ag clúdú ballaí an fhothrach agus de réir a chéile ag déanamh dochar dó. Is ón 10ú nó 12ú Céad an cill agus ba cheart na ballaí a chaomhnú,” adúirt ball den chumann staire áitiúil.

Joe Lynch i mbun oibre. (Griangraf: D. Breatnach)

“D’úsáid teaghlaigh Protastúnacha agus Caitliceacha an reilig,” adeir Joe, “lucht creidimh amháin ag teacht isteadh geata amháin agus an geata eile ag an gcreidimh eile. Ach ní gá dúinn an dá gheata anois agus táim ag tathant ar an gComhairle an geata eile a tháthú le fada.”

Deir lucht an chaomhnaithe go ndearnadh an crois ársa a roinnt i gcodanna sa 17ú Céad ionnas go bhféadfaí a chur i bhfolach nuair a chuala go raibh fórsaí Chromail le teacht thríd an dúiche, de fhaitíos go ndéanfadh siad an siomból a scrios mar a bhí á dhéanamh acu ar fud na tíre (ag iarraidh “íoldadhradh” a ruaigeadh). Thóg na fórsaí céanna bóthar eile ach d’fhan píosa na croise i bhfolach go ceann breis agus 160 bliain, go dtí go ndeachadh an t-urramach Walshe á lorg thrí bhéaloideas na h-áite agus tháinig air, ach níor fuarthas bun na croise go dtí seo.

Tá an crois céanna sa Reilig anois agus glacadh ag cumainn áitiúla mar siomból na dúiche. De réir Joe Lynch tá an Comhairle Cathrach ag iarraidh an crois a bhailliú as an reilig ach tá sé féin agus daoine eile ag iarraidh go bhfágfaidh ann é agus cúram na Reilige a fhágáil ag muinntir na h-áite.

Tá meithil eagraithe chun oibre ag an reilig trathnónta Sathairn agus oícheannta Déardaoine agus tuilleadh eolais ar leathanach Facebook na reilige.

Duine den mheithil i mbun oibre. (Griangraf: D. Breatnach)
Ball eile den mheithil. (Griangraf: D. Breatnach)

FOINNSÍ:

https://en.wikipedia.org/wiki/Cainnech_of_Aghaboe

https://www.dublininquirer.com/2019/10/23/in-finglas-residents-push-for-better-maintenance-of-a-historic-graveyard

https://www.facebook.com/St-canices-graveyard-105954865096973/

APPENDIX:

English translation:

ST CANICE’S CEMETERY IN FINGLAS – “LET US HAVE THE RESPONSIBILITY”

Diarmuid Breatnach

(Reading time: 2 mins)

There is a cemetery in Dublin that is over a thousand years old, containing a cross that was salvaged from Cromwell’s destruction. But some locals are unhappy with the kind of care that Dublin City Council is giving it and want to take responsibility for the care of the cemetery.

St. Canice’s Cemetery is located just west of the dual carriageway which cuts through Finglas and churches.

“There is a crypt for the local esquires, the Maffett family – now cemented,” says Joe Lynch, “to protect it from grave robbers. There are chest tombs for the dead priests and bishops, and simple headstones for the commoners. ”

Joe Lynch’s father was caretaker of the cemetery and had a cottage next to it; it was where Joe was raised as a child. “I was taken to a cemetery in wheelbarrow,” says Joe, “when I was four years old. And I would want to help when I was let out.”

(Griangraf: D. Breatnach)

SAINT CANICE

Cainnech (515 / 16-600) was an Irish abbot, priest and missionary from the county named after him, Kilkenny, and the founder of an early medieval monastery. He is called “Saint Canice” in English in Ireland, “St. Kenneth” in Scotland or “St. Kenny” and in Latin “Sanctus Canicus”. Canice is one of the Twelve Apostles of Ireland and preached Christianity throughout the country and to the Picts in Scotland. He wrote a commentary on the Gospels, known as “Lock Kenneth” or “Chain of Canice” for centuries.

Most of what is written about Kenny’s life is based on tradition, but he was considered a man of good repute, great eloquence and learning. In 544 he studied at St. Mobhi’s in Glasnevin, with Ciarán of Clonmacnoise and Comgall of Bangor. When the plague spread, he went to Cadoc Abbey in Llancarfan in Glamorganshire, Wales, where he was ordained a priest in 545.

Wikipedia connects his name to sixteen placenames: in Ireland, Wales, Scotland, the USA, Australia and New Zealand. His feast day on October 11th is commemorated in the Roman Catholic Church and the Eastern Orthodox Church according to their respective calendars (Gregorian or Church Julian) with additional feast days on the 1st or 14th of August in the Eastern Orthodox Church.

WORKING GROUP

A “meitheal”, a cooperative work party was at work last Thursday afternoon pulling weeds, cutting grass, brambles and ivy. The roots were deep in places and it was clear that site had not been properly tended for a long time. “The ivy is covering the walls of the ruin and gradually damaging them. The church dates from the 10th or 12th Century and the walls should be preserved,” said a member of the local historical society.

“The cemetery was used by Protestant and Catholic families,” says Joe, “one group entering one gate and the other faith at the other. But we don’t need both gates now and I’ve been at the Council to weld the other gate for a long time. ”

Larry agus ball eile den mheithil. (Griangraf: D. Breatnach)

Conservationists say the ancient cross was divided into parts in the 17th Century so that it could be hidden when they heard that Cromwell’s forces were coming through the area, for fear of their destroying the symbol as was being done all over the country (to banish “idolatrous worship”). The same forces traveled another route instead but the pieces of the cross remained hidden for over 160 years, until the reverend Walshe investigated local folklore and found it, but the base of the cross has not been found to date.

The same cross is now in the Cemetery and has been accepted by local societies as a symbol of the district. According to Joe Lynch the City Council is trying to remove the cross from the cemetery but he and others want it to remain there and the care of the Cemetery to be left to the local people.

The cemetery has a working group organized on Saturday evenings and Thursday evenings, more information on the cemetery ‘s Facebook page.

Cuid de bhallaí fothrach na cille agus duine den mheithil. (Griangraf: D. Breatnach)
Ina luigh ach ag obair.
Darmuid Ó Dubhghlais agus sean-leac uaighe. (Griangraf: D. Breatnach)
An príomh-gheata agus an crois ársa in aice leis. (Griangraf: D. Breatnach)

ANTI-RACIST IRISH-AMERICAN WAS “THE QUINTESSENTIAL PRIEST”

By Geoffrey Cobb (Reprint from The Irish Echo 23 June 2021)

(Reading time: 2 mins.)

The Rev. Bernard Quinn faced opposition from the Ku Klux Klan on Long Island.

In 1983, African-American priest Fr. Paul Jervis was assigned to the parish of St. Peter Claver in Brooklyn, which had been founded in 1921 by Fr. Bernard Quinn, as Brooklyn’s first black Catholic parish. Speaking with his parishioners, Jervis was amazed to hear the stories of so many older people who still spoke of Quinn with profound reverence, even though he had died 43 years earlier.

Intrigued, Jervis began to research his predecessor and was so taken with Quinn’s life that he decided to write a biography of Quinn calling it: “Quintessential Priest, The Life of Father Bernard J. Quinn.” Jervis’s biography is an inspirational tale of a man whose love for his black congregation defined him and forged a unique community of faith.

Quinn was born in 1888 in Newark, N.J., into a large Irish Catholic family. His father, who was from County Cavan, and his County Offaly mother sent him to parochial school and young Bernard felt such a strong vocation that he entered the seminary in 1906, where he developed a lifelong deep sympathy for the poor and the downtrodden. Ordained in 1912 in Brooklyn, Quinn was assigned to diocesan parishes such as St. Patrick’s in Bay Ridge and St. Gregory the Great in Crown Heights.

SHOCKED BY RACISM IN US ARMY DURING WW1

When World War I erupted, Quinn volunteered to serve as a chaplain for front line troops. Commissioned as a First Lieutenant, Quinn served as chaplain of the 333rd infantry. Serving at the front, he became a victim of mustard gas. Though he recovered, Quinn suffered from the gassing for the rest of his life. In France, Quinn was shocked by the racism in the American army. When a white American Protestant chaplain refused to pray with a dying Black soldier, Quinn intervened and prayed with the dying soldier, but the troubling incident lingered with Quinn.

Fr. Bernard J. Quinn, c.1930 (Photo sourced: Wikipedia)

The war ended, but Fr. Quinn remained in France to minister to the wounded soldiers. After a chance reading of “The Story of a Soul, the life of St. Therese of Lisieux,” in the barracks library, Fr. Quinn discovered a spiritual hero. Learning that he was stationed in the vicinity of Alencon, not far from St. Therese childhood home, Quinn obtained permission to visit it and became the first priest to celebrate Mass there before it became a popular shrine. Intense devotion to St. Therese would define Fr. Quinn’s faith for the rest of his life.

BACK TO BROOKLYN FROM THE WAR

Quinn returned to Brooklyn in 1919. While preparing two black women for baptism, he was inspired to create an apostolate to African Americans, but his concern for Blacks was not shared by all Brooklyn’s Catholics, some of whom did not want African Americans praying in their churches. After repeated appeals, Quinn finally received permission from Bishop McDonnell to begin his mission to the Black people of Brooklyn, but finding Black Catholics proved difficult. Quinn went to the streets, asking every African American he met where he could find Catholics.

Finally, Quinn found Mr. Jules de Weever, the leader of the dissolved Colored Catholic Club, which had met from 1915-1916, seeking in vain to establish a church for Black Catholics in Brooklyn. Frustrated by the church’s indifference to their quest, the group disbanded. Quinn revived the CCC and inspired them to persevere in founding Brooklyn’s first Catholic church.

The Holy Name Band and Fr. Quinn (to far right). (Photo sourced: Internet)
The Rev. Bernard Quinn with young parishioners of St. Peter Claver during a religious festival. (Photo sourced: Internet)

Quinn incessantly petitioned the bishops for permission to establish an African-American parish, reminding them that Black Catholics were being excluded from worship at Italian, Irish and German churches, but instead of agreeing, the bishops ignored Quinn’s pleas. Finally, thanks to his perseverance, they authorized the founding of Brooklyn’s first African American Catholic Church, St. Peter Claver Church, in 1921, naming Quinn pastor.

The Irish-American priest now needed a church building and the parish soon found a warehouse for trunks and baggage that had once been a Congregationalist church on the corner of Ormond Street, now Peter Claver Place, and Jefferson Avenue, in the expanding black community of Bedford Stuyvesant. Quinn and the congregation enthusiastically set to work on the herculean task of transforming the warehouse back into a house of worship. The church’s decoration celebrated black faith with murals of early Black saints, and of St. Peter Claver’s work with enslaved Africans in Cartagena, Colombia.

On Christmas Day, 1921, the cornerstone for St. Peter Claver, named for the patron saint of African peoples, was laid. By 1922, the church was ready and blessed by Bishop Thomas Edmund Molloy. Quinn soon proved to be a model pastor and quickly the kindhearted priest endeared himself to his rapidly growing flock. Brooklyn’s Black Catholics were attracted to a church that didn’t just tolerate them, but even welcomed them with open arms. The parish became more than a place to pray, helping the parish’s poor, while also setting up a clinic, a credit union, a parish school, and adult education classes. St. Peter Claver soon became famous for its large children’s choir and its band. Legendary entertainers Lena Horne and Pearl Bailey both started their singing in the church’s choir. Reputedly, it was the first African-American choir ever to sing at the prestigious Brooklyn Academy of Music.

THE LITTLE FLOWER NOVENA BUSTOP

Fr. Quinn began a temporary daily novena, a series of prayers, to his inspiration, St. Thérèse, called the Little Flower Novena, but he never could have imagined the massive reaction the novena received. People begged for the novena to continue and an estimated that 10,000 of all races a week poured into St. Peter Claver’s. Within five years an amazing 2.2 million people had attended the novena, stirring the envy of nearby white Catholic pastors who complained that it drew away their parishioners. The novena was such a hit that the drivers on the bus line near the church would call out “Little Flower Novena stop.” The Brooklyn Daily Eagle soon did a feature article on the amazing success of the novena.

The novena proved to be a huge money maker for the parish, allowing Fr. Quinn to fund some of the parish projects he envisioned including a $300,000 school building, a convent, a recreation center and a Long Island orphanage that would ignite the bitter flames of racism. In 1929, Msgr. Quinn founded the Brooklyn Diocese’s first orphanage for Black children in a farmhouse in Wading River, Long Island, which at the time was still part of the diocese. A cross was burned in front of the Quinn family home in Mineola, but the priest defied the threat. Outraged racist locals contacted the Ku Klux Klan, which was very active on Long Island in the 20s and 30s, and the orphanage burned in an act of arson. The orphanage was rebuilt but burned again in the same year.

THE KLAN AND RACISM IN THE CHURCH

Undeterred, Father Quinn rebuilt the orphanage yet again, this time in stone and brick. The Brooklyn Eagle announced this with a headline, “New Fireproof Orphanage Will Defy Incendiary.” The KKK gave up, and the orphanage, called the Little Flower Orphanage, in honor of St. Thérèse, was dedicated as the Little Flower House of Providence Oct. 26, 1930. Today that organization survives as the Little Flower Children and Family Services of New York, offering adoptions and other social services in Brooklyn, Queens and Long Island.

Quinn became an outspoken defender of Brooklyn’s Blacks against the pervasive racism of his day. He denounced institutionalized racism and invited the Urban League, an African American advocacy group, to speak at his church. Some Brooklyn Catholic clergy spoke out against Quinn’s embrace of Black Catholics. In 1929, Msgr. John L. Bedford wrote in his Brooklyn parish newsletter that “Negroes should be excluded from this Roman Catholic Church if they become numerous.” Quinn vehemently defended his flock writing in the Brooklyn Tablet, “It seems to me that no church can exclude anyone and still keep its Christian ideals. The Constitution guarantees the freedom of religion and this, plus the fact that church property is tax exempt, ought to mean that anyone can go anyplace to worship.”

St. Peter Claver Church, Brooklyn, New York. (Photo sourced: Internet)

The strain of his herculean labors took a physical toll on Quinn. In the spring of 1940, Msgr. Quinn went into nearby St. Mary’s Hospital for surgery for an abdominal problem. He never came back to St. Peter Claver’s, dying on April 7. Brooklyn’s Black Catholics were in shock. They had lost a dear friend and their most vocal advocate. Eight thousand grieving mourners attended his funeral at St. Peter Claver, which was reported in all the New York papers including the New York Times.

In 1992, a movement to canonize Msgr. Quinn received the blessing of the Catholic Church and the long and difficult path to Quinn’s canonization has started. Decades before the founding of the Black Lives Matter movement, Fr. Quinn dedicated his life to serving Brooklyn’s Black Catholics and his life remains a shining example of the power of love to defeat hatred and bigotry.

End.

Author and teacher Geoffrey Cobb will lead a walking tour on Saturday, Aug. 7, of sites associated with the Tipperary-born Paddy “Battle Axe” Gleason, who was the last mayor of Long Island City before its 1898 incorporation into New York City. The event is sponsored by the New York Irish Center, 10-40 Jackson Ave. “Rebel Breeze” will shortly publish an article about the same Gleason by Geoffrey Cobb.

WHO FEARS TO SPEAK OF ‘98? REVULSION AT ETHOS OF O’CONNELL’S REPEAL

Diarmuid Breatnach

(Reading time main text: 2 mins.)

In 1843 the lyrics of In Memory of the Dead were published anonymously in The Nation but it seems to have been an open secret in Dublin political circles that the author was John Kells Ingram. As often happens, the song became known by its opening line “Who Fears to Speak of ‘98” and years later Ingram admitted having written the lyrics. Though it never once mentions Daniel O’Connell, taken in context of its subject, time and where it was published, the song was a blistering attack on the politician and his Repeal of the Union organisation. Yet while Kells Ingram was many things, he was no revolutionary — unlike the editors of the Nation and many of its readers.

Plaque indicating former location of The Nation newspaper in Middle Abbey Street, Dublin, premises bought out ironically by The Irish Independent. (Photo: D.Breatnach)

John Kells Ingram was a mildly nationalist mathematician, economist, philosopher and poet who was selected to write expert entries for the Encyclopedia Britannica. But although he was no revolutionary it is clear that he felt a distaste for O’Connell’s distancing himself from the memory of those who had risen in rebellion four decades earlier.

John Kells Ingram 1823-1907 (1890) by Sarah Purser (1848 – 1943). (Photo sourced: Internet)

Supporting O’Connell initially, The Nation sought to create a patriotic and indeed revolutionary culture through its pages. One of The Nation’s founders and editors, Thomas Davis was perforce also one of the periodical’s contributors and his compositions The West’s Awake and A Nation Once Again are still sung today, the latter very nearly becoming Ireland’s national anthem. The lyrics of Who Fears to Speak celebrated historical memory of resistance and lamented death and exile, the latter to the USA, where many of the surviving United Irish had gone (“across the Atlantic foam“). Davis’ In Bodenstown’s Churchyard, commemorated and celebrated Theobald Wolfe Tone, remembered as the father of Irish Republicanism and martyr.

Portrait of Thomas Davis (Sourced on: Internet)

Three years after co-founding The Nation, Thomas Davis died of scarlet fever in 1845, a few months short of his 31st birthday. Two years later, in “Black ‘47”, the worst year of the Great Hunger, the Young Irelanders finally and formally split from O’Connell’s Repeal Movement and in 1848 had their ill-fated and short uprising – again jail and exile for the leaders followed. Just under a score of years later, 1867 saw the tardy and unsuccessful rising of the Fenians with again, resultant jail sentences and exile (in addition to the executions of the Manchester Martyrs).

Two years following the rising of the Young Irelanders, in 1850 Arthur M. Forrester was born near Manchester in Salford, England (the “Dirty Old Town” of Ewan McColl) and in 1869 his stirring words of The Felons of Our Land appeared in Songs of a Rising Nation and other poetry (Felons reprinted by Kearney Brothers in a 1922 collection including songs by Thomas Davis). Songs of a Rising Nation was a collection published by the militant and resourceful Ellen Forrester from Clones, Co. Monaghan, who struggled to raise her children after the early death of her husband and included poems by her son Arthur and daughter Cathy.

Felons of Our Land indeed contains some of the themes of Who Fears to Speak (of which Arthur was doubtless aware) but in addition those of jail and death on the scaffold. By that time, the Young Irelanders had been added to the imprisoned and exiled, some in escape to the USA but others to penal colony in the Australias. And Forester added the theme of pride in our political prisoners:

A felon’s cap’s the noblest crown

an Irish head can wear.

and

We love them yet, we can’t forget

the felons of our land.

Twenty years after the publication of The Felons of Our Land, in 1889, another Irishman, Jim Connell, writing in SE London, would contribute the lyrics of the anthem of the working class in Britain, The Red Flag. Although commonly sung to the air of a German Christmas carol, Connell himself put it to the the traditional Jacobite air of The White Cockade. Connell, from Crossakiel in Co. Meath, also invoked historical memory and included the theme of martyrdom in explanation of the flag’s colour:

The workers’ flag is deepest red —

it shrouded oft’ our martyrs dead,

And ‘ere their limbs grew stiff and cold

their life’s blood dyed its every fold.

Jim Connell (Sourced on: Internet)

The traditions and themes of resistance and struggle are handed from generation to generation and song is one of the vehicles of that transmission. But songwriters borrow themes not just from history but from the very songs of the singers and songwriters before them. In 1869 Arthur M. Forrester wrote in Who Fears to Speak of ‘98:

Let cowards mock and tyrants frown

ah, little do we care ….

Jim Connell, three decades later, took up not only the themes but also that line:

Let cowards mock and traitors sneer,

we’ll keep the red flag flying here.

End.

APPENDIX

References in lyrics to themes

of exile:

In Who Fears to Speak of ‘98 (1843)

Some on a far-off distant land

their weary hearts have laid

And by the stranger’s heedless hands

their lonely graves were made.

But though their clay

be far away

Across the Atlantic foam …

In The Felons of Our Land (1869)

…We’ll drink a toast

to comrades far away …

and

…. or flee, outlawed and banned

In The Red Flag (1889)

None.

of imprisonment:

In Who Fears to Speak of ‘98 (1843)

None.

In The Felons of Our Land (1869)

(Apart from the title and refrain)

… though they sleep in dungeons deep

and

Some in the convict’s dreary cell

have found a living tomb

And some unseen unfriended fell

within the dungeon’s gloom …

also

A felon’s cap’s the noblest crown

an Irish head can wear……

In The Red Flag (1889)

Come dungeons dark or gallows grim ….

of martyred death:

In Who Fears to Speak of ‘98 (1843)

Alas that might should conquer right,

they fell and passed away …..

In The Felons of Our Land (1869)

….. Some on the scaffold proudly died …

In The Red Flag (1889)

….. their life’s blood dyed its every fold ….

and

….. to bear it onward til we fall;

Come dungeons dark or gallows grim,

this song shall be our parting hymn.

of cowards and/ or traitors:

In Who Fears to Speak of ‘98 (1843)

Who fears to speak of ‘98,

who blushes at the name?

When cowards mock the patriot’s fate,

who hangs his head for shame?

He’s all a knave or half a slave

Who slights his country thus …

In The Felons of Our Land (1869)

…. And brothers say, shall we, today,

unmoved like cowards stand,While traitors shame and foes defame,

the Felons of our Land.

and

Let cowards mock and tyrants frown,

In The Red Flag (1889)

. ..Though cowards flinch and traitors sneer (repeated in the chorus, sung six times)

and

It suits today the weak and base,
Whose minds are fixed on pelf and place
To cringe before the rich man’s frown,
And haul the sacred emblem down.

of the higher moral fibre of revolutionaries:

In Who Fears to Speak of ‘98 (1843)

Repeated reference in every verse to such as

a true man, like you man and you men, be true men etc.

Alas that Might should conquer Right ….

In The Felons of Our Land (1869)

… No nation on earth can boast of braver hearts than they ….

also

And every Gael in Inishfail,

who scorns the serf’s vile brand,

From Lee to Boyne would gladly join

the felons of our land.

In The Red Flag (1889)

The banner bright, the symbol plain,
Of human right and human gain.

and

With heads uncovered swear we all
To bear it onward till we fall;
Come dungeons dark or gallows grim,
This song shall be our parting hymn.

of eventual victory:

In Who Fears to Speak of ‘98 (1843)

… a fiery blaze that nothing can withstand …

In The Felons of Our Land (1869)

None – but inferred.

In The Red Flag (1889)

It well recalls the triumphs past,
It gives the hope of peace at last;
The banner bright, the symbol plain,
Of human right and human gain.

SOURCES AND REFERENCES

John Kells Ingram: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Kells_Ingram

https://www.britannica.com/biography/John-Kells-Ingram

Arthur Forrester: https://www.irishtimes.com/opinion/the-felons-ofour-land-frank-mcnally-on-the-various-lives-of-a-republican-ballad-1.4185803

Ellen Forrester https: https://en.wikipedia.org/wiki/Ellen_Forrester

Lyrics Felons of Our Land: https://www.workersliberty.org/story/2010/10/12/felons-our-land

Jim Connell and The Red Flag: https://www.historyireland.com/20th-century-contemporary-history/jim-connell-and-the-red-flag/

Monument to Daniel O’Connell in Dublin’s main street, now named after him. (Photo sourced: Wikipedia)

IN DUBLIN HONOURING THE SIXTEEN MARTYRS

Clive Sulish

(Reading time: 5 mins)

On a gloomy wet and windy day today, Republicans and other anti-imperialists held a commemoration in Dublin’s Arbour Hill of the 14 executed martyrs in Dublin and the remaining two: Thomas Kent shot in Cork and Roger Casement hanged in Pentonville Jail, London. A heavy downpour interrupted the speaker but the event resumed after the cloudburst eased off though it was still raining. Sixteen lilies were laid on the grave patch and a song was sung that named seven of the martyrs, the signatories of the Proclamation.

The event was organised by Irish Socialist Republicans and Anti-Imperialist Action Ireland. In addressing the attendance Pádraig Drummond, chairing the event, pointed out that they were commemorating the Sixteen executed Martyrs of the 1916 Rising but that 15 of them had been murdered. Those had been tried by military court and even the British reviewing the actions later had agreed that the executions had been illegal; therefore Drummond said those 15 had been murdered and General Maxwell1 was a war criminal.

The 1916 Proclamation being read in Arbour Hill, 3rd May 2021. (Photos from AIA with thanks)

In addition, the chairperson continued, Maxwell had refused the relatives access to the bodies and had them buried without coffins in a quicklime pit in order to prevent their graves becoming martyrs’ shrines2.

When it came to the executions, Drummond said, Maxwell gave firing party duties to soldiers of the Sherwood Foresters, who had been decimated by Irish Volunteers at the battle of Mount Street Bridge on 26th April, seemingly to encourage them to avenge themselves for their regiment’s dead on unarmed prisoners condemned to die.

Pádraig Drummond called on one of the attendance to read out the Proclamation and, after he had done so, sixteen single Cala Lillies were laid on the plot above the quicklime pit.

Single lillies for each of the 14 martyrs buried here in Arbour Hill, 3rd May 2021. And two beneath the photos of the other two 1916 executed martyrs, Thomas Kent, shot by British firing squad in Cork and Roger Casement, sentenced to hang by British judge with sentence carried out by British hangman in Pentonville Jail. (Photos from AIA with thanks)

Diarmuid Breatnach was then called forward to address the attendance; speaking first in Irish and then in English, Breatnach said that he had been asked to make some remarks on the history of Irish uprisings in relation to assistance given from abroad but in doing so, he was not laying down any dictates or anything of the sort, only some reflections. “We should learn from our successes,” Breatnach said but also from our failures and perhaps to focus even more closely on the latter.

Breatnach had not been speaking long when the rainfall intensified. He was protected by umbrella but others in attendance were not; he faltered and looked for guidance to the chairperson of the event when the heavens seemed to burst open and with a nod, the whole ensemble headed for the shelter of a nearby horse-chestnut tree.

ALLIES

When the rain had eased off somewhat Breatnach returned to his theme, recounting how (Hugh) Aodh Ó Néill and Aodh Rua Ó Domhnaill (Hugh Roe O’Donnell) had waged a guerrilla campaign in Ulster but relied on help from imperial Spain to free the whole country from England. Later the Irish resistance had sided with English monarchs against the English Parliament in the mid and late 17th Century, when they believed the monarchs would give them religious freedom and perhaps some of their lands back. The Papacy had supported the Irish in opposition to Cromwell and Imperial France gave military assistance against William of Orange later in the same century.

Diarmuid Breatnach addressing the gathering in Arbour Hill, 3rd May 2021; Pádraig Drummond, who chaired the event, standing to his left. (Photo from AIA with thanks)

The United Irishmen in the 1790s had looked for help to Republican France, Breatnach recalled but the flotilla under Hoche failed to land in 1796 and after the Rising was provoked prematurely by the British, by the time General Humbert landed in Mayo with not enough troops, the rising was nearly finished. In 1803, Emmet’s rising took place without the expectation of foreign assistance but was quickly over.

The Young Irelanders apparently believed in 1848, the Year of Revolutions all over Europe that an insurrectionary mobilisation could be achieved peacefully in Ireland and did not look for help from abroad — but were quickly suppressed, the speaker said.

On St. Patrick’s Day 1858 the Irish Republican Brotherhood was founded simultaneously in Ireland and in the United States. In 1866 the Fenians invaded Canada and in 1867 carried out a campaign in Britain, then had a brief unsuccessful rising in Ireland. They had not asked for troops from outside but in their Provisional Proclamation called on the English working class to rise against their exploiters.

The IRB was reformed and re-energised at the beginning of the last century and intended to lead a rising when England was in a war, which was expected soon. WW1 began in 1914 and in 1916 the Irish rose expecting help from Imperial Germany (which they received in armaments but nothing else) and from the USA in political support of which they received little.

The speaker remarked that looking back on all these instances in Irish history, those risings which had not had help from abroad, as with Emmet’s and the Young Irelanders, had lasted the least time.

It would be unrealistic, Breatnach continued, to expect to defeat a powerful enemy such as the UK with its army, navy and air force, without help from an external force. Unless of course the rulers of the UK were struggling with insurrectionary struggles from their own working class.

SOLIDARITY

Looking ahead, the closest areas from which help could come to an Irish insurrection are Britain and the European mainland. In looking for allies it would be necessary to evaluate the benefits and costs of particular alliances. Breatnach felt that when a part of the Irish leadership accepted the deal they were offered in 1921, they had an alternative option of linking with the struggles of the working class in Britain. In 1926 there was a general strike throughout Britain and earlier, in 1921 there had been strike struggles including one in Glasgow, where the local military unit was under lock and key by their own officers in fear that they would join the resistance. Large numbers of British soldiers who wanted to be demobbed after the War were being held back because their rulers knew they would need them to suppress liberation struggles throughout the world. These soldiers were rioting in some areas in Britain. Breatnach remarked that it is difficult to be certain but that if the Irish resistance had combined with the British workers in that period our whole history might have turned out very differently.

Some of the attendance in Arbour Hill, 3rd May 2021, standing in homage to the 16 executed 1916 Martyrs, 14 of whose bodies were buried in a quicklime pit (located underneath the green stretch. (Photo from AIA with thanks)

In conclusion Breatnach went on to talk briefly about internationalist solidarity, which can be a different issue than alliances; solidarity can be a moral issue but it can also be a practical one, as it is workers that would be required to produce material and load ships being sent against us. He had also noted, he remarked, that often internationalist solidarity would be the first thing dropped by those intending to abandon the revolutionary path; Breatnach exhorted the attendance to treat internationalist solidarity as a duty, a pleasure and a practical help.

Pádraig Drummond thanked Breatnach for his remarks and asked him to sing the Larkin Ballad as a conclusion to the event, which Diarmuid did.

In Dublin City in 1913,

The boss was rich and the poor were slaves ….”

The lyrics were written by Donagh Mac Donagh, orphan son of one of the executed Signatories of the Proclamation. The narrative begins with the union militancy under Larkin’s leadership, followed by the Dublin Lockout of 1913 and ends with the execution of the Signatories. The participation in the Rising of the workers’ defence militia, the Irish Citizen Army, along with James Connolly being one of the Seven Signatories of the Proclamation, provided an organic link between the Lockout and the Rising.

After the event people took photos and socialised briefly before heading for their homes through persistent rain.

FOOTNOTES

1. General John Maxwell, a veteran of colonial wars, was the officer charged with the suppression of the Rising; he set up the martial tribunals that handed down nearly 100 death sentence to participants, of which 15 leading revolutionaries were actually put to death, the others having their death sentences commuted to prison sentences.

Wikipedia: “Maxwell arrived in Ireland on Friday 28 April as “military governor” with “plenary powers” under Martial law, replacing Lovick Friend as the primary British military commander in Ireland. He set about dealing with the rebellion under his understanding of Martial law. During the week of 2–9 May, Maxwell was in sole charge of trials and sentences by “field general court martial”, in which trials were conducted in camera, without defence counsel or jury. He had 3,400 people arrested and 183 civilians tried, 90 of whom were sentenced to death. Fifteen were shot between 3rd and 12th May. H.H Asquith and his government became concerned with the speed and secrecy of events, and intervened in order to stop more executions. In particular, there was concern that DORA (Defence of the Realm Act, wartime legislation –CS) regulations for general courts martial were not being applied. These regulations called for a full court of thirteen members, a professional judge, a legal advocate, and for the proceedings to be held in public, provisions which could have prevented some of the executions. Maxwell admitted in a report to Asquith in June that the impression that the leaders were killed in cold blood and without a trial had resulted in a “revulsion of feeling” that had emerged in favour of the rebels, and was the result of the confusion between applying DORA as opposed to Martial law (which Maxwell had actually pressed for from the beginning). As a result, Maxwell had the remaining death sentences commuted to penal servitude. Although Asquith had promised to publish the court martial proceedings, the transcripts were not made public until 1999.”


However, it is known that Maxwell insisted on executing two more after Asquith’s caution and these were Sean Mac Diarmada (McDermot) and James Connolly, to which Asquith agreed.

2 In that, Maxwell was signally unsuccessful and between 1955 and 1966 the Arbour Hill site was developed as an important Irish historical monument and at this time of year will be visited by organisations and individuals, precisely in commemoration of the 1916 Rising.

MAYDAY DUBLIN – PICKET ON KPMG — GARDA HARASSMENT AND ARRESTS

Clive Sulish

(Reading time: 5 mins.)

A cross-section of mostly independent activists from across the Communist, Republican and Anarchist continuum held a small march today to celebrate May 1st, International Workers’ Day. All wearing masks against spreading the virus and marching from the north city centre to the south, they held a momentary picket outside the HQ of the KPMG financial group which has carried out evictions of people from their homes as well as raids on Debenham’s stores to inventory stock, led by Gardaí attacking Debenham workers’ pickets and their supporters. At the close of the march the participants were surrounded by a large force of Gardaí and all had their names and addresses recorded under Covid19 legislation while a number were arrested and others were threatened with arrest under the Public Order Act.

May 1st was agreed as the international day of the working class after the police massacre of demonstrators in Chicago in 1886 on a demonstration for the 8-hour day and the subsequent framing of anarchists leading to the judicial martyrdom of five activists.

Gathering outside the Garden of Remembrance (Photo: R.Breeze)

Just after noon today the march set off in two columns from outside the Garden of Remembrance and proceeded down O’Connell Street (Dublin’s main street). The leading banner recalled that on Liberty Hall prior to the 1916 Rising: “We serve neither King nor Kaiser but Ireland”. Many of the marchers were young and led by a banner with a red flag showing the design of the hammer and sickle, followed by a number of Fianna Éireann flags (orange sunburst on a blue field) and Starry Ploughs (gold ursa mayor and plough on a green field) of the Irish Citizen Army. There were also some other red flags and flags of Antifascist, Cumann na mBan flag (name in peach with brown rifle on a blue background), “Irish Republic”, the Irish Tricolour and the Starry Plough (ursa mayor in white on a blue background).

“WE ONLY WANT THE EARTH”

Initially a lone voice on the march sang verses of James Connolly’s satirical song Be Moderate1 to the air of Davis’ A Nation Once Again with other voices joining in on the chorus:

We only want the Earth,

We only want the Earth

And our demands most moderate are:

We only want the Earth!

View of marchers being addressed across the road from the GPO, Dublin city centre (in the far distance, figure with arms raised is part of the Larkin monument). (Photo: R.Breeze)
Placards and two of the flags outside the GPO in Dublin city centre (Photo: R.Breeze)
Beside James Connolly Monument (to the left, out of shot; the HQ of Ireland’s biggest union SIPTU is visible to the right). Gardaí may be seen gathering also plainclothes ‘Special Branch’ officer turned away (dark jacket, blue jeans). (Photo: R.Breeze)

The marchers gathered briefly outside the GPO, where a couple of speakers addressed them before re-forming to march again, turning into Abbey Street and gathering again at the James Connolly monument in Beresford Place, where they were briefly addressed again, then marching on past the Bus Áras and across the river, a heavy screen of Gardaí between the marchers and Custom House Quay, where a far-Right “May Day” rally has been advertised by the Irish Yellow Vests2, opportunistically and hypocritically using the image of Martin Luther King!

The Mayday marchers proceeded to Pearse Street, around by Trinity College and into Grafton Street. There were a number of shouts and slogans, including:

Happy May 1st, International Workers’ Day! Up the workers!

The workers, united, will never be defeated!

Whose streets? Our streets! Whose history? Our history!

When under attack, stand up, fight back!

Housing for need, not for profit! Housing for all, not for profit!

There were also a number of slogans shouted against the two main Coalition parties, Fine Gael and Fianna Fáil, who were accused of being robbers. A number of shouts also pointed out that the workers are the creators of all wealth.

Proceeding along the west side of Stephens’ Green, a voice called out that this area had been held under the Irish Citizen Army in 1916 and called attention to the marks of bullet impact on the exterior of the College of Surgeons building. In Harcourt Street the march turned into Stokes Place and, as the security guard at the barrier challenged them with “Excuse me!” a marcher replied: “You’re excused!” Outside the KPMG building the marchers paused briefly before leaving again and retracing their steps, folding up their banner and rolling up flags.

Inside the complex where the KPMG has their Dublin HQ. (Photo: R.Breeze)

GARDA HARASSMENT, THREATS AND ARRESTS

At the bottom of Grafton Street the leading group of marchers, all flags and banner now folded, turned left into Dame Street prior to dispersing and were there halted by a large group of Gardaí with a number of Garda vans and cars in attendance.

Garda officers proceeded to harass the marchers, asking them their purpose in being in the city, requiring replies under Covid19 regulations, along with names, addresses and dates of birth. When a man shouted “Shame on you! Shame!” at the Gardaí as they were arresting a young man, a Sergeant threatened him with arrest under the Public Order Act. “For what?” asked the man, denying that he had used threatening or abusive words, the Garda insisting he had and cautioning him.

Some of the Gardaí harassing marchers in Dame Street (Photo: R.Breeze)
More Gardaí harassing May Day marchers at end of march in Dame Street (Photo: R.Breeze)
Some of the Garda vehicles used in harassment of the May Day marchers at the end of their march in Dame Street (Photo: R.Breeze)

Four Gardaí were around another marcher accusing him of having an offensive weapon (a pair of scissors to cut the cable ties on the groups’ flags!). When another marcher pointed out to them that they were just using excuses to harass the marchers and asked were they going to do the same to the Irish Yellow Vest crowd on Custom House Quay, he too was threatened for using “threatening and abusive words” and ordered to disperse.

It is believed that three were arrested but difficult to confirm due to Gardaí ordering others to disperse under threat of further arrests.

Two of the bicycle Gardaí who were keeping tabs on the marchers, seen here in Dame Street, looking back towards the concentration of Gardaí harrassing May Day marchers. (Photo: R.Breeze)

DEMOCRATIC RIGHT TO PROTEST AND PICKET UNDER ATTACK

Despite Covid19 legislation under Level Five forbidding non-essential work, last week KPMG employees entered Debenham’s stores in cities of the Irish state while Gardaí forcibly removed Debenham workers and supporters’ pickets.

On Thursday this week, taxi drivers in Dublin were intimidated by Gardaí from holding a protest although they would have been isolated within their taxis and perforce practicing social distancing. According to information given in the Dáil by some TDs (members of the Irish Parliament), the taxi drivers were threatened with hefty fines and impact upon their license renewals (a department of the Gardaí manages the verification and renewal of taxi drivers’ licenses).

Yet all throughout the Level Five restrictions, Far-Right groups have held marches and rallies protesting against the Lockdown, without wearing masks or practicing social distancing, without enduring Garda threats and without mass taking of names and addresses. It remains to be seen what action if any the Gardaí took or will be taking on Custom House Quay today3. What the charges against the May Day marchers arrested today might be remain to be seen too and how long they are (or were) detained.

The Garda actions against legitimate and peaceful protests and pickets seem to harbinger more attacks on rights to protest as the Gombeen capitalist class and their government endeavour to make the workers pay for the financial cost of the Covid19 crisis and ‘recovery’.

End.

FOOTNOTES

1One of the songs published in Connolly’s songbook “Songs of Freedom” in 1907 in New York.

2A Far-Right organisation led by an Islamophobe that has joined with openly fascist organisations in the past.

3According to reports received, in Dublin Gardaí prevented the IYV entering on to Custom House Quay and moved them on a number of times after that. However in Cork the Gardaí facilitated the Far-Right (around 350, according to the Irish Times) in holding a march and rally in which they were addressed bty former Aontú Councillor Anne McCloskey from Derry (despite travel restrictions) and Dolores Cahill, 2nd-in-command of the fascist Irish Freedom Party. Cahill has been withdrawn by UCD from her lecture course after petition by 133 students and debunking of her theories but is still receiving her salary from the institution. On St. Patrick’s Day she told a rally the wearing of masks would mean that children would “never reach their IQ and job potential because their brains are starved of oxygen,” adding that the reason “globalists” are “putting down the masks” is due to the fact “oxygen-deprived people are easier to manipulate”. McCloskey told the crowd in Cork that people were dying of other illnesses untreated because the authorities wanted to to ascribe the deaths to the “mild” Covid19 virus so their freedom could be restricted. She said that people should take off their masks and embrace.

SOURCES

Origins of International Workers’ Day: https://libcom.org/history/1886-haymarket-martyrs-mayday

Debenhams pickets attacked by Gardaí: https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/former-debenhams-workers-in-shock-after-removal-from-picket-1.4546092

https://www.dublinlive.ie/news/dublin-news/ex-debenhams-workers-forcibly-removed-20305262

https://www.limerickleader.ie/news/home/625500/gardai-intervene-following-protest-outside-former-limerick-store.html

Taxi protest stopped by Gardaí: https://www.thejournal.ie/taxi-driver-protest-called-off-5423729-Apr2021/

FASCIST REPRESSION IN GALIZA

Argimiro Rodriquez


(Translated by D.Breatnach; la versión en castellano al fondo)


(Reading time: 8 mins.)


To this day, many people, both from the Spanish state and foreigners, believe that Franco’s repression only occurred in areas where the coup failed and war followed. But this is not the case for in areas such as Galicia (1), the Canary Islands, Castilla y Leon, Ceuta, Melilla, where the coup d’état triumphed in just a few days, the repression was equally brutal.

Photo of the executions taken from a distance by a Guardia Civil
Photo montage of original photo of the executions in 1936 and the memorial monument there today.

I am going to expose the events that occurred in my Galician homeland, which is what I know best. There was not a single battle there, so that some historians say that there was no war in Galicia; there are also those who think that the majority of Galicians were Francoists because Franco was born in Galicia. This is another myth, which is refuted by the fact that on June 28, 1936 its Statute of Autonomy was voted and approved by a large majority with almost one million votes in favor of the Statute. One of the main promoters of the Statute was Daniel Castelao, father of the Galician nation, writer, politician, draftsman, painter, etc., who was luckily in Madrid presenting this Statute in the courts, which is how he was able to save his life. The other was Alexandre Bóveda, shot in A Caeira, Pontevedra, on August 15, 1936, which is why every August 15th we Galicians commemorate the day of the GALIZA MARTIR, in memory of all the acts of repression.

“The fascist ‘stroll'” (Daniel Castelao) [The Falange, who carried out many of the non-judicial killings, would round up people and say “We’re going for a stroll.”- DB]
“That will teach them to have ideas” (Daniel Castelao)


The reason why the coup triumphed in Galicia has nothing to do with the Galicians supporting the coup but rather that in Galicia, as in many of the communities where the coup triumphed, it had more to do with the four civil Governors: Francisco Pérez Carballo, Gonzalo Acosta Pan, Ramón Garcia Nuñez and Gonzalo Martín March, who decided not to hand over arms to the people. They thought that the coup was not going to take place, or that in any case it would be easily controlled. They were very mistaken and they paid for it with their lives, because the Francoists, despite this, shot them. I should highlight here also the story of Juana Capdevielle, wife of the civil Governor of A Coruña, who was raped, shot and her breasts torn off. (2)

“All for Country, Religion and Family” (Daniel Castelao)


The repression that I know best about occurred in my city, A Coruña, where in a place near the Tower of Hercules, called Campo De La Rata, about 700 people were shot and thrown into the sea and where veritable mass meetings of fascists were convened to attend the shootings. Here is told the sad story of the brothers known as “La Lejia”, because their father had a bleach factory (3); of these brothers it is told that Bebel de la Lejia was a player of Deportivo de A Coruña (4) and a socialist, like his four brothers — when he went to be shot he lowered his pants and urinated on his murderers. Pepin de la Lejia was the only one of the brothers who managed to escape, he did so on a fishing boat to Asturias where he joined the Republican army and in the subsequent bombardment he lost a leg but managed to escape to France and from there into exile in Argentina. There is a beautiful song that tells his story. (5)

GUERRILLA ORGANISATION IN GALICIA POST-ANTIFASCIST WAR


In Galicia, one of the first guerrilla resistance organisations was also formed, the guerrilla army, part of the Leon-Galicia Guerrilla Federation and formed mostly by refugees who fled to the mountains, people who simply hid in the mountains but that the Communist Party managed to turn into a guerrilla organisation, one of the most numerous in the state, in order to deliver economic blows to the landowners or to carry out sabotage on the Tungsten mines, a mineral that was sold by the Francoists to the Nazis to make cannons for tanks. The guerrilla organisation ended up being abandoned by the Allies who recognized the Franco regime, but even so the last guerrillero was shot in 1968, a Galician they called “O Piloto”. The best known was Benigno Perez Andrade, known as “Foucellas”, an avid fan of the DEPOR, who went every Sunday in disguise to the stadium to see Deportivo A Coruña after which he posted the tickets to the civil Government.


We should also note that of the last five officially shot by the Franco regime (6,) two were Galicians: Xose Humberto Baena and Jose Luis Sanchez Bravo, both members of the FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) tried in a farce of a trial in which the Defence lawyers were even threatened beforehand by pistols aimed at them and all the evidence presented by the Defence was denied.

PLUNDER BY FRANCO AND FAMILY

And to conclude, I cannot end on the Francoist repression in Galicia, without mentioning something very recent that only occurred a few months ago, when the Department of Justice recognised that the State was the legitimate owner of the Pazo de Meiras (pazo in Galician means “palace”) which was literally usurped, stolen, etc by a series of Francoist characters to give to Franco, supposedly as a gift from the Galician people. The reality was that they created a kind of revolutionary tax (and I know this because my mother is from the same town where the pazo is located), in which whoever did not give money to buy the pazo for the Dictator was called “a Red”, which we all know entailed imprisonment and one could even be shot. After much struggle, there was success in getting the Justice Department to return the pazo to the State, originally without any compensation but the Dictator’s family appealed and once again the Court declared that the State had to pay one million euros, allegedly for a series of repairs they had made. However this has been appealed again by the State and in addition there is another series of processes underway, for other properties confiscated by the Franco family, such as the Casa Cornide, various statues of the Santiago Cathedral, several medieval baptismal fonts of many other churches etc.
End.

“They killed her son” (Daniel Castelao)
“Final lesson from the schoolteacher” (Daniel Castelao). [Non-fascist teachers, as intellectuals, were high on the list for execution by fascists – DB]
“They could not be buried in consecrated ground”. (Daniel Castelao)


FOOTNOTES

  1. Galicia is a nation of Celtic origin with a coast on the north-west of the Spanish state but speaking a Romance language very similar to Portuguese. It is bordered by Asturias (another Celtic nation) and Castilla y León to the east, Portugal to the south and otherwise the Atlantic Ocean. It is recognised as a historic nationality by the Spanish State and is governed as one of the “autonomous communities”.
  2. “According to Carlos Fernández Santander, at least 4,200 people were killed either extrajudicially or after summary trials, among them republicans, communists, Galician nationalists, socialists and anarchists. Victims included the civil governors of all four Galician provinces; Juana Capdevielle, the wife of the governor of A Coruña; mayors such as Ánxel Casal of Santiago de Compostela, of the Partido Galeguista; prominent socialists such as Jaime Quintanilla in Ferrol and Emilio Martínez Garrido in Vigo; Popular Front deputies Antonio Bilbatúa, José Miñones Díaz Villamil, Ignacio Seoane, and former deputy Heraclio Botana); soldiers who had not joined the rebellion, such as Generals Rogelio Caridad Pita and Enrique Salcedo Molinuevoa and Admiral Antonio Azarola; and the founders of the PG,Alexandre Bóveda and Victor Casas as well as other professionals akin to republicans and nationalists, such as the journalist Manuel Lustres Rivas or physician Luis Poza Pastrana (Wikipedia).
  3. “Lejia” is “bleach” in the Castillian (Spanish) language.
  4. Real Club Deportivo de La Coruña (‘Royal Sporting Club of La Coruña’), commonly known as Deportivo La Coruña, Deportivo or simply Dépor, is a professional soccer club based in the city of A Coruña, Galicia, in the Spanish state. They currently play in the third tier of the League in the Spanish state. Founded in 1906 as Club Deportivo Sala Calvet by Juan Parra Rois, the Blue and Whites were a regular in top positions in La Liga for some 20 years, from 1991 to 2010, finishing in the top half of the table in 16 out of 19 seasons, and are 12th in the all time La Liga table. As a result, the club was a regular participant in European competitions, playing in the UEFA Champions League five seasons in a row, reaching the quarterfinals twice and reaching the semi-finals in the 2003-04 season (Wikipedia).
  5. https: //youtu.be/ywhOfjNEuZY
  6. The other FRAP member was Ramón García Sanz; also executed on the same day 27th September 1975 were two ETA members, Ángel Otaegi and Juan Txiki Paredes Manot.

SOURCES, ADDITIONAL MATERIAL


Galician Statute of Autonomy: https://es.m.wikipedia.org/
Wiping out of the Republican authorities in Galiza: https://documentalismomemorialistayrepublicano.wordpress.com/2018/02/23/el-exterminio-de-autoridades-republicanas-en-galicia-por-fascistas/
Murders of the “Lejia” brothers: https://youtu.be/93VlSccyLxE
FRAP & ETA trial and executions: https://youtu.be/ha4SJMgVdvU
Franco plunder ownership challenge: https: //www.lavanguardia.

LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN GALIZA

Argimiro Rodriquez

A dia de hoy, mucha gente, tanto del estado español, como extranjeros, creen que la represión franquista sólo se dio en las zonas en donde el golpe de estado fracasó, esto no es asi, zonas como Galicia, Canarias, Castilla y Leon, Ceuta, Melilla, donde el golpe de estado triunfó en apenas unos pocos dias, la represión fue igualmente brutal, yo voy a exponer, los hechos que ocurrieron, en mi patria gallega, que es lo que más conozco, donde no hubo ni una sola batalla , tanto es asi que algunos historiadores dicen que en Galicia no hubo guerra , también hay quienes piensan que la mayoría de gallegos eran franquistas porque Franco nació en Galicia, es otro mito, que no es real.

Para demostrar esto decir que Galicia , el 28 de junio de 1936 voto y aprobó su estatuto de autonomia ( https://es.m.wikipedia.org/ ) por una amplia mayoria con casi un millón de votos a favor del estatuto, cuyos principales impulsores fueron Daniel Castelao, padre de la Patria gallega , escritor, politico, dibujante, pintor etc . , quien por suerte se encontraba en Madrid presentando este estatuto en las cortes, por eso pudo salvar su vida, y Alexandre Bóveda, fusilado en A Caeira , Pontevedra , el 15 de Agosto de 1936, por eso todos los 15 de Agosto los gallegos conmemoramos el dia de GALIZA MARTIR, en homenaje a todos los represaliados . Coleccion de cuadros pintados por Castelao sobre la represión en Galicia https://youtu.be/ljyuasmr9iY  

El motivo por el que el golpe triunfó en Galicia , no tiene nada que ver con que los gallegos apoyaran el golpe, si no que en Galicia, como en muchas de las comunidades donde triunfó el golpe tiene más que ver con que los 4 gobernadores civiles : Francisco Pérez Carballo, Gonzalo Acosta Pan,  Ramón Garcia Nuñez y Gonzalo Martín March , decidieron no entregar armas al pueblo , pensaban ellos que el golpe no se iba a producir, o que en todo caso , seria facilmente controlado, estaban muy equivocados e incluso lo pagaron con sus vidas, porque los franquistas, pese a esto, los fusilaron : https:// , destacar aqui tambien la historia de Juana Capdevielle, mujer del Gobernador civil de A Coruña , a quien violaron, fusilaron y arrancaron los pechos.

La represión que mas conozco ocurrió en mi ciudad, A Coruña, donde en un lugar próximo a la Torre de Hercules , llamado el CAMPO DE LA RATA, se fusilaron y arrojaron al mar a cerca de 700 personas y donde se organizaban autenticas multitudinarias reuniones de fascistas para asistir a los fusilamientos. Aqui contar la triste  historia de los hermanos conocidos como de LA LEJIA , porque su padre tenia una fábrica de lejia, de estos hermanos contar que BEBEL DE LA LEJIA , era jugador del DEPORTIVO DE A CORUÑA y socialista , como sus 4 hermanos , cuando iba a ser fusilado se bajó los pantalones y orinó a sus asesinos : https://youtu.be/93VlSccyLxE Pepin de la Lejia fue el unico de los hermanos que consiguió escapar, lo hizo en un barco pesquero hasta Asturias donde se enroló en el ejercito republicano y en bombardeo perdió una pierna , pero consiguió escapar a Francia y exiliarse en Argentina , esta es una linda canción que cuenta su historia :https://youtu.be/ywhOfjNEuZY

En Galicia también se constituyó una de las primeras formaciónes guerrillera de resistencia, el exercito guerrilleiro, integrado en la Federación de guerrillas Leon-Galicia y formado en su mayoria por huidos al monte, personas que simplemente se escondieron en el monte , pero que el partido Comunista logró convertir en guerrilla, una de las mas numerosas del estado, con el fin de llevar acabo golpes economicos a los terratenientes o de realizar sabotajes a las minas de Wolframio, mineral que era vendido por los franquistas  a los nazis para fabricar cañones para tanques. La guerrilla acabó al verse abandonados por los aliados que reconocieron al regimen de Franco, pero aun asi el ultimo guerrillero fue un gallego al que llamaban O PILOTO, fusilado en 1968. El más conocido fue BENIGNO PEREZ ANDRADE, conocido como FOUCELLAS , reconocido seguidor del DEPOR , que iba todos los Domingos al estadio a ver al DEPORTIVO A CORUÑA , disfrazado y luego enviaba las entradas al gobierno civil por correo

También comentar que de los últimos 5 fusilados por el franquismo, 2  eran gallegos :Xose Humberto Baena y Jose Luis Sanchez Bravo , ambos militantes del FRAP ( Frente Revolucionario Antifascista y Patriota ) juzgados con una farsa de juicio en el que incluso encañonaron en la previa a los abogados defensores con pistolas y fueron denegadas todas las pruebas presentadas por la defensa

Y para acabar, no puedo terminar sobre la represion franquista en Galicia, sin mencionar algo muy reciente que tan sólo hace pocos meses cuando la justicia reconocia que el estado era el legitimo propietario del Pazo de Meiras ( pazo en gallego significa palacio ) que fue literalmente usurpado, robado , etc por una serie de tipos franquistas para regalarselo a Franco, supuestamente como un regalo del pueblo gallego a los Franco , cuando la realidad fue que crearon una especie de impuesto revolucionario, y esto lo sé porque mi madre es del mismo pueblo donde esta el pazo , en el que quien no daba dinero para comprarle el pazo al dictador , se le llamaba rojo, lo que todos sabemos que conllevaba prision y hasta podia ser fusilado. Despues de mucho luchar, se consiguió que la justicia devolviera el pazo al estado, en un principio, sin ninguna indemnizacion, pero la familia del dictador recurrió, y otra vez la justicia declaró que el estado debia de pagar 1 millon de euros , ellos alegan por una serie de reparaciones que hicieron, pero esto ha vuelto a ser recurrido por el estado , al margen de que hay en marcha otra serie de procesos , por otras propiedades confiscadas por los Franco , como la Casa Cornide, diversas estatuas de la catedral de Santiago, varias pilas bautismales medievales de otras tantas iglesias etc: https://www.lavanguardia.

FIN.

SWORD, PIKE, GUN – STRUGGLE FOR IRISH INDEPENDENCE

Diarmuid Breatnach

(Reading time: 8 mins.)

A debate is currently taking place about whether armed struggle is appropriate in the context of achieving national liberation in Ireland. The debate is hardly new — traditionally some sections of the polity have opposed armed struggle and some have advocated, even embraced it. However tiresome it may be for some, revolutionaries need to address questions as they emerge and re-emerge but there is another reason to enter this debate, which is that in my opinion both sections in the main are basing themselves on a false premise.

The composition of the sections opposed to or in favour of armed struggle has varied but in general and hardly surprisingly, the social democratic and liberal sections have opposed its use, while the revolutionary Republicans have defended it. But sections of the Republican movement at various times have also moved out of the armed struggle camp and into the ‘constitutionalist’ quarter. As to the revolutionary Left (or that claiming to be revolutionary), the main parties1 have opposed it not only in terms of Irish national liberation (with which they hardly concern themselves as a rule2) but also in the class struggle, while smaller parties and groups have at different times endorsed it as a legitimate or even necessary mode of struggle.

Before going deeper into this question it would be as well to look at the current situation in general and also to review the usual relevant scientific rules, which is to say those tested in the laboratory of Irish and world history.

OVERVIEW OF IRISH ANTI-COLONIAL HISTORY

Ireland is a small country in size and population but historically has had an effect on the history of large parts of the world out of all proportion to its size. Currently this is not the case which is perhaps not surprising since it is partitioned with one-sixth of its land mass under British colonial rule and the rest ruled by a neo-colonial capitalist class that came from under direct colonial domination a little over a century ago. The process of that colonial domination began eight and a half centuries ago3 and the decades and centuries since that time have seen Ireland colonised, most of its land appropriated, cultural, economic and political domination, famines and mass emigration, all of which the Irish have resisted and against which they and sections of the settler population have risen time and time again. The resistance has taken many forms but in general has always included armed struggle: sword, pike or gun.

Monument in Dublin to the 1798 Rising but equally so to the repression suffered before, after and during it — the site is Croppies’ Acre, the location of a mass grave of insurgents. The grey stone buildings in the background are part of the former British Army barracks in Dublin, subsequently barracks of the army of the Irish State, now a military history and clothing state museum. (Photo: D.Breatnach)

The phase of the national liberation struggle in the early decades of the last century resulted in the granting of nominal independence to five-sixths of the country and the retention of the remaining portion as a direct British colony, formally part of the United Kingdom but with a number of administrative and legislative elements peculiar to itself4. This was followed almost immediately by a civil war in which the Republican movement was defeated and all governments of the Irish state since then, regardless of their political party composition, have been of the “Gombeen” neo-colonialist class.

Elements of the Irish Republican movement have never reconciled themselves to this situation and surges of armed struggle took place in the 1930s and 1940s, after that usually restricted to the Six County colony in the mid 1950s to early 1960s and again from the beginning of the 1970s to the end of the 1990s, since when there have been what could best be described as sporadic armed incidents.

During the course of those years sections of the Irish Republican movement have abandoned armed struggle for national liberation, denouncing their erstwhile comrades and even participating in repression against them, whilst those who continue to support armed struggle accuse those who have left the fold of treason.

HISTORICAL EXPERIENCE

The history of Irish resistance to colonial domination and expropriation has been replete with armed instances which should surprise no-one, since that colonial domination was achieved in the first place by force of arms, a force employed again and again in repression also. Whenever other means of repressing Irish resistance were employed, e.g by legislation or cultural imposition, the arms of the conqueror were never far from view. “Dieu et mon droit” is the historical motto of the English monarch5, meaning “God and my right”; however “my right” in English at least has the other meaning of “my right hand”, which can also be understood as the hand used to strike a blow, whether as a fist or holding a weapon. And neither monarchs, feudal or capitalist classes of England have been historically reticent in employing force, including armed violence, in pursuit of their “right” to rule – their own country or others’.

Some of the damage to Dublin city centre from British artillery and subsequent fires in order to suppress the 1916 Rising. The shell to the right of photo is that of the GPO which was the HQ of the insurgents. To the left is the corner of Moore Street, an old market street still in existence today, to which most of the GPO garrison relocated. Centre background is “Nelson’s Pillar” which survived the Rising almost intact but was later demolished by dissident Republican explosion. (Photo source: Internet)

Indeed, it took an armed rising in 1916 followed by three years of guerrilla war (1919-1921) to convince the rulers of Britain that they should grant even limited autonomy to Ireland, albeit with partition as part of the deal. The intervening peaceful gain of 73 out a total of 105 Irish seats in the 1918 British General Election, every seat won on a public commitment to Irish independence and a rejection of the British Parliament, did not at all sway the British ruling class.

Furthermore, around the world the history of nations that have liberated themselves from colonial occupation or incorporation has been, almost without exception, that of armed repression overcome eventually by armed resistance.

AGAINST ARMED STRUGGLE IN IRELAND

Those who oppose the right and indeed necessity to resist armed occupation with armed resistance are opposing a law of history. Granted that in theory, Ireland may be an exception or that the historical rule may no longer apply in this historical period and if that is the claim, then it is incumbent on those who oppose armed struggle to explain why they believe one of those to be the case.

In general, they do not even try to do so but rely instead on emotional appeal and moral argument. These are irrelevant in this context: yes, people get killed and otherwise suffer in armed struggle but the deaths and suffering imposed by imperialism and colonialism world-wide are hundreds of times greater. If we want to apply emotional and moral rules to the question then logically we should support the most widescale and energetic struggle everywhere to overthrow imperialism in the shortest possible time.

Those who argue that the current historical situation provides an exception to the general rule of history usually rely on two issues:

1) The gaining of the most seats in the parliament of the Irish state by the Sinn Féin political party in the 2020 General Election6 and 2) the discussion current in society about the holding of a “Border poll” at some point in the near future.

Neither of these is valid for positing that Ireland is currently — or about to enter – a historical phase that will nullify the general historical rule.

1) The Sinn Féin political party has done much more than abandon armed struggle – it has accepted the partition of the country and joined the administration of the British colony, accepting its legal system and repressive apparatus, in particular its police force. Its party within the Irish state is striving to become the dominant party of the Gombeen capitalist class, as first step towards which it seeks to join a coalition government of one or more of the parties of that class, manoeuvring to appeal to the Gombeen class while at the same time keeping its popular base. Nor is this the first time this has happened in Ireland, for what became the foremost party of the Gombeen class, Fianna Fáil, followed that trajectory after splitting from Sinn Féin in 1926.

2) The question of a “Border poll” does not change the historical rule because it is not the expression of the desire of the colonised that governs the decisions of the coloniser, as evidenced from 1918 to 1921 in Ireland for example. Indeed, even during the most recent war in Ireland, opinion polls repeatedly showed a majority of the British population wishing to have their governments pull out of the colony, those wishes never acted upon or even tested in referendum. On a purely legalistic level, even if (and it is by no means certain) a majority of the population of the colony should favour formal unification with the rest of Ireland, the question of how large that majority should be remains uncertain, as does whether – despite the words of some politicians of the British State – the wishes of such a majority would find a majority in the British Parliament and, in the final analysis, the endorsement of the British monarch.

Nor is there any guarantee that such a poll would even be held. And in the final analysis the right to self-determination of a nation in its entirety is not to be decided by a minority made into an artificial majority by colonialism and backed up by its repressive apparatus.

THOSE IN FAVOUR OF ARMED STRUGGLE

The section of our polity supporting the right to armed struggle therefore has a well-established international historical rule and the nation’s historical experience to vindicate its position. But neither factor necessarily dictates the form or the timing for such struggle. And our history has had many occasions when armed struggle was not the most appropriate form of resistance, either because the subjective or objective conditions did not favour it or because we had suffered a recent crushing defeat in arms.

Taking up the option of armed struggle usually occurs in a revolutionary situation but can also be in others, for example against a fascist takeover or other repression, or in defence of some gains (both were present in the case of the Popular Front Government of Spain in 1936 and the second in the case of the Civil War in Ireland). It does not seem to me that any of the periods of armed struggle in Ireland since 1922 fit into any of those categories except perhaps in the recent war in the Six Counties which in part might be categorised as defensive armed struggle against repression.

To wage war against a superior armed and experienced enemy is a serious undertaking. To do so with the struggle largely confined to one-sixth of one’s country and in a part in which almost two-thirds of the population is ideologically opposed to one’s forces has to be considered madness. Extremely courageous but madness nevertheless. How could those leading that armed struggle ever expect to win? Only by basing themselves on a flawed analysis or a reformist one – never on a revolutionary one.

The flawed analysis was that the British ruling class had no great interest in holding on to the colony and could therefore be encouraged to leave if only they could be made to suffer enough. The theory that the British ruling class places no great importance in maintaining its grip on the Six Counties has been amply debunked by its actions since 1921 and even more so since 1968. Of course, that does not prevent liberals, social democrats, unionists and other defenders of British imperialism from peddling that theory but revolutionaries at the very least should be able to see through it.

The reformist analysis was that if only the struggle became serious enough then sections of the Irish capitalist class would oppose British colonial rule in Ireland and move towards the reunification of the country. This analysis is deeply mistaken in that it fails to take account of the nature of the native Irish capitalist class, which is weak and foreign-dependent and has never been anything else. The last time the Irish capitalist class or a substantial section of it was revolutionary was in the time of the United Irishmen and they were led and in some areas largely constituted by descendants of planters and settlers. The development of the native Irish capitalist class under British colonialism was hampered by Penal anti-Catholic laws, destruction of native industry and the influence of a large section of its intelligencia, viz. the conservative Catholic Church hierarchy and much of the priesthood. In 1921, this native capitalist class, raised in huckstering, clientism and corruption, preferred to murder and jail its own national fighters than to carry the struggle for independence through to the end. Since then it has largely allowed foreign capitalists to exploit its labour force and other natural resources on land and sea, along with large parts of its infrastructure. It was never going to take a serious stand for independence and national reunification.

Irish Free State Army firing cannon loaned by the British at Republican resistance centre in the Four Courts, SW Dublin city centre. This action was the beginning of the Civil War (1922-1923). (Photo source: Internet)

If both those analyses are mistaken, what other rational basis can there be for waging an armed struggle confined to the Six Counties? And if there be no such rational basis, how can the sacrificing of idealistic and courageous young people to years of prison and negligible employment prospects be justified, to say nothing of loss of life and serious injury?

IN CONCLUSION: THE URGENT TASKS OF REVOLUTIONARY STRUGGLE

If an armed struggle confined to the Six Counties is unwinnable, it does not follow that the time is therefore right for armed struggle across the whole of Ireland.

The task for revolutionaries in Ireland, i.e people who are determined to work for a revolution, is to analyse objective and subjective conditions and work in accordance with them in order to advance the struggle to the point of insurrection, at which point there will be no choice but to take up arms, since foreign imperialism and native capitalism will both send their armed forces against us. While it is true that an effective resistance to armed attack requires certain preparations in advance of that crisis, concentration on armed struggle at this stage will not bring us to that point. The mass of the population, including our potential mass base, does not require armed struggle at this point and therefore would not support it. In these conditions and at this time, different forms of struggle are called for.

Nevertheless there are many struggles which working people undertake now and will do in future and revolutionaries need to participate in them and also to use them to help the working people to see their potential. If people must go to jail — and historical experience tells us that they must — would it not be better for them and even more so for the overall struggle, if they did so for taking part in a social or economic struggle of wide sympathy, for example around housing, rather than for “membership of an illegal organisation” or possession of firearms? This would be so even if the immediate objective were the reformist one of forcing the Irish Government to release funds to the local authorities for a construction program of public housing for rent.7

While at times we fight for reforms, we should not advocate any faith in a reform of the system, nor in organisations or leaders who advocate such faith but we rather use the struggles to educate the working people in struggle, showing their strengths and of what they are capable but also the need to go further, to take power into their own hands. It also means that we have to organise against oppression and repression in all their forms – political, economic, religious/cultural, sexual, intellectual ….. And that we have to find ways to participate in all those struggles, putting forward a revolutionary analysis.

This approach calls for both temporary and long-term alliances, both of which have to be managed with care and never by surrendering our revolutionary direction.

We need to build fighting organisations and revolutionary media. We lack broad fighting organisations of any size on any one of the fronts on which we have to fight, including (crucially) fighting trade unions or grassroots trade union organisations. We do not even have a mass revolutionary weekly newspaper.8 Nor a wide political education program. Without those things, it does not seem a realistic proposition to overthrow the ruling classes in Ireland. Towards the building of those elements is where the energies of revolutionaries in Ireland should be directed, whether they be Irish Republicans, Socialists, Communists, Anarchists (or any combination of the above).

In the face of such tasks, does it really matter much why at this time this or that individual speaks out for or against armed actions by relatively small organisations?

End

Gaelic society pattern sword with ring pommel of a type wielded against the Norman invaders of the 12th Century and later (Photo source: Internet)
Typical pike head with hook, popular in the 1798 United Irish uprising in Wexford (Photo source: Internet)
Armalite semi-automatic rifle popular with the IRA in the war in the Six Counties 1970s to 1990s. (Photo source: Internet)

FOOTNOTES

1These are two, both of Trotskyist ideology: the Socialist Party and the Socialist Workers Party (both now part of the Anti-Austerity Alliance — People Before Profit parliamentary coalition).

2While usually supporting it in areas of the underdeveloped world.

3The British occupation of Ireland is normally dated from 1169.

4These included permanent emergency repressive powers and a number of blatantly sectarian discriminatory provisions.

5It is also displayed on the coat of arms above and behind judges in British courts, which should alert people to the nature of the justice dispensed there.

6However they fell short of the absolute majority required to form a government and would have needed others to form a coalition government which instead, was formed by parties (of previous governments) that had won less support: Fianna Fáil, Fine Gael and the Green Party.

7The housing crisis within the territory of the Irish State is acute but no local authority is building housing for rent — they do not have the funds to do so. Successive governments are starving local authorities of that funding in order to benefit the property speculators and private landlords, which in turn the State funds through a number of measures including social welfare payment for the homeless converted to rent. Funding construction of public housing could also be used to expand public employment and training in construction, thereby pulling away from neo-liberal domination of the capitalist economy and strengthening workers’ rights. Meanwhile some fascists are using the housing need to push their “house the Irish first” propaganda against migrants and asylum-seekers.

8Ireland has two ruling classes: the native Irish neo-colonial one and the colonial unionist class ruling in the colony.

APRIL 2nd – ANNIVERSARY FOUNDING OF CUMANN NA MBAN

Diarmuid Breatnach

(Reading time: 4 mins.)

Cumann na mBan (“Women’s Association”), a female military auxiliary and counterpart to the Irish Volunteers, was founded on this day in 1914, one hundred and seven years ago. Its members took part in the 1916 Rising and perhaps even more importantly in keeping up the momentum of the militant movement for independence during martial law after the defeat of the Rising and for years afterwards. They were part of the War of Independence and the Civil War in military and political activities. Many were jailed. The Easter Lily emblem, which many will wear to commemorate the Rising, is their invention. The role of Cumann na mBan, along with that of other women in Irish history, is to this day still not sufficiently highlighted or valued.

Wynne’s Hotel, Lwr. Abbey Street, viewed almost from the junction with O’Connell Street, looking eastward. (Photo sourced: Internet)

Cumann na mBan was formed as a female counterpart and auxiliary to the Irish Volunteers, which had been formed the previous year (as had, separately, the Irish Citizen Army). The inaugural public meeting was held in Wynn’s Hotel, Thursday, 2 April 1914. It was presided over by Agnes O’Farrelly, who was elected President. The provisional executive unveiled at the meeting included Jennie Wyse Power, Nancy O’Rahilly, Agnes MacNeill, Margaret Dobbs, Mary Colum, Nurse McCoy, Louise Gavan Duffy and Elizabeth Bloxham. A constitution was adopted which stated that Cumann na mBan aimed: 1. To advance the cause of Irish liberty 2. To organise Irishwomen in the furtherance of this object 3. To assist in arming and equipping a body of Irishmen for the defence of Ireland 4. To form a fund for these purposes to be called the ‘Defence of Ireland Fund’.

Plaque constructed to be located in Wynne’s Hotel on the centenary of the founding of Cumann na mBan (Photo sourced: Internet)

It was not the first organisation of women to stand for Irish independence that century – Inghinidhe na hÉireann had been formed in 1900 as a cultural organisation and had developed a militant Irish independentist political outlook along with a suffragettist one. Inghinidhe formally dissolved itself and joined Cumann na mBan in 1914 but in effect formed one of its branches and continued to represent a trend for greater activism and female independence within Cumann.

Unlike the Volunteers, membership of the socialist Irish Citizen Army, founded in 1913, was open to both genders and the women who joined that tended to disdain the membership of Cumann na mBan because not only did they not have a social program but were, at that time, under the overall authority of the all-male Irish Volunteers.

Prior to 1916, Cumann na mBan took part in agitation and publicity actions, a number of which they organised themselves. Their marching in the procession to the grave of O’Donavan Rosa’s grave in 1915 was apparently what most impressed other women, in particular young women; they had never witnessed a self-organised women’s organisation on the streets before and the Cumann’s membership swelled thereafter. When Redmond promised Irish men to the rulers of Britain to fight in WW1 the minority part of the movement but the most active split in order to fight for independence from the UK. Cumann na mBan split also but in their case, the majority went for fighting against Britain.

The flag of Cumann na mBan, flying in Dublin (Photo sourced: Internet)

In preparation for the 1916 Rising all members of the main female organisation learned First Aid and prepared field dressings for wounds, which perhaps brought them to face the physical dangers of insurrection more than did the training schedules of the Volunteers. They also engaged in anti-British Army recruitment activities which, after Britain declared War in 1914, increasingly meant being assaulted and arrested by the Dublin Metropolitan Police and the Royal Irish Constabulary. Many also transported secret messages and weapons, often storing the latter. In an informal way, they also provided intelligence they were able to gather. Through their cultural and social activities they provided diversion for male activists as well as a cover for clandestine meetings and other activities. During the Rising, Cumann na mBan members helped deliver arms, ammunition and equipment, construct barricades, set up field hospitals, provided food and water/ tea to combatants, acted as messengers. ICA women did most of that but a number of them were snipers also and one of those, Vol. Margaret Skinnider was gunshot-wounded three times while sniping and in other military activity in the Stephen’s Green/ College of Surgeons garrison area. Most of the Dublin garrisons had Cumann na mBan in them and those in the GPO garrison were asked to leave with some wounded when the building was in danger of collapse. Three women refused to leave with them and were there at the final surrender in Moore Street: Vols. Elizabeth O’Farrell, Winifred Carney and Julia Grenan.

Around 300 women are known to have taken part in the Rising and from the relative numbers of women in CnmB and the ICA, most of those had to be Cumann members; only 157 womens’ names appear on the Roll of Honour for the Rising.

Cumann na mBan was the first organisation of its kind in the world, a point that is often lost sight of: an insurrectionary female military organisation with its own uniform and officers.

Highly decorative and artistic logo of Cumann na mBan — note the rifle fitted into the acronym in the centre. (Photo sourced: Internet)

The greater role of the women in general and in particular of members of Cumann na mBan however was after the Rising when, even under martial law, they organised fund-raising for relief for families who had lost a breadwinner to death or prison; organised also public commemorations, defying arrest to keep the flame and memories alive, helping to create the sea-change in attitude to the Rising and giving a fertile ground for them to plant the seeds of resistance, along with the male and female prisoners released under amnesty.

In 1918 members of the Cumann worked to help the landslide victory for Sinn Féin in the British General Election in Ireland and then helped in the War of Independence, this time greatly organised into intelligence work but also as before as couriers, carrying and hiding weapons, caring for the wounded, running safe houses and other actions, as well as in public demonstrations and pickets, for example outside prisons. They were assaulted on occasion and jailed, sometimes replying with a hunger strike. They could not easily go “on the run” and were subjected by British Army and colonial Police to invasions of their homes and ill-treatment which included shearing their hair.

In 1921, Cumann na mBan again split over the Treaty but once more with the majority against it and in 1922 took the Republican side in the Civil War, for which they suffered repression, home invasions and imprisonment anew, this time by the forces of the Free State.

In 1926 Cumann na mBan invented the Easter Lily emblem in order to raise funds for the dependents of prisoners and killed in action fighters, in addition to those officially and unofficially executed, abducted an murdered. It is purely as a result of their efforts at this time that the emblem is so widely worn and appreciated in the wide Irish Republican movement, especially around this time of year.

Easter lily emblems printed on paper, attached with a pin. (Photo credit: Bryan O’Brien, Irish Times)
Two Cumann na mBan members as part of a Republican commemoration in 1944 (Photo sourced: Internet)

Cumann na mBan ceased to exist soon after the split between the “Officials” and “Provisionals” in 1969 but women continued to be active in the political organisations and also to be recruited into the various military ones.

End.

REFERENCES & FURTHER INFORMATION

https://www.rte.ie/news/2014/0328/605079-cumann-na-mban-centenary/

https://www.rte.ie/history/the-ban/2020/0109/1105376-cumann-na-mban/

(note the omission of the Moore Street battlefield at the end, with a Winifred Carney, Elizabeth O’Farrell and Julia Grenan noted as staying on in the GPO but omitting to mention where they went soon afterwards, or Farrell’s important roles thereafter): https://www.richmondbarracks.ie/women-1916/cumann-na-mban/

https://www.irishtimes.com/culture/heritage/women-of-1916-1.2535291

157 women who took part in the Rising: https://microsites.museum.ie/rollofhonour1916/roleofwomen.aspx

The creation and popularisation of the Easter Lily by Cumann na mBan: https://rebelbreeze.com/2018/04/20/a-resistance-symbol-sown-and-grown-by-irish-republican-women/

ATHLETE, REPORTER, FEMINIST, ANTIFASCIST — Anna María Martínez Sagi

MARCEL BELTRAN@@BELTRAN_MARCEL

(Translated by Diarmuid Breatnach from Castillian [Spanish] in Publico)

(Reading time: 4 mins.)

At the end of the 1970s, an elderly woman came to to live alone in the town of Moià, 50 kilometers from Barcelona. Nobody knows anything about her. No neighbour knew her or knew anything of her past. The only thing that is becoming apparent, little by little, is her unfriendly character. The old woman doesn’t communicate much but when she does she is dry and sharp. Like a knife just sharpened. She has a reputation for being elusive and sullen. Some people joke that not even dogs dare to bark at her. She will live twenty years in the village, the last of her life. And it will only be after her departure that the mystery that surrounds her will begin to fade. Under so much loneliness and silence a secret could only throb. When they find out, those who crossed paths with her in that last bitter stage of her life will be shocked.

The first time he came across the name Anna Maria Martínez Sagi (1907-2000), Juan Manuel de Prada was reading a González-Ruano interview book. The author, in the same volume in which he conversed with Unamuno or Blasco Ibáñez, referred to that woman as “a poet, trade unionist and virgin of the stadium.” It was these last three words that triggered De Prada’s curiosity, that he began to follow the trail of that person of which he had strangely never heard. He asked colleagues, academics, and historians, but they could not help him much. He searched archives and newspaper back-issues without luck. And, when he was about to give up, a friend who worked in the Treasury found the address of his missing woman, which confirmed that she was still alive. The novelist sent her a letter so they could meet and chat about her story.

“Why do you want to resurrect a dead woman?” was the answer that came from Moià. Martínez Sagi, at age 90, had resigned herself to anonymity — or more, to oblivion. Because someone who has been famous at some point is no longer anonymous, no matter how much they disappear from the conversations or stop being mentioned in the newspaper. Rather she fades from memory. And that is what she found when she returned home from the long exile to which the conclusion of the Civil War condemned her; she had been wiped off the map. Her vibrant reports had been of no use (she had become one of the most influential journalists of the Second Republic), her penetrating verses (the poet Cansinos Assens saw in her “the heiress of Rosalía de Castro”) or her milestones as a pioneer of feminism in Spain (she founded the first women workers’ literacy club in Barcelona) during the 1930s. Her interesting and unusual life had been reduced to zero.

That enormous and valuable legacy had been buried under the mantle of the dictatorship, first, and later by the passage of time. And now it seemed that Martínez Sagi did not exist. Or, worse, that she hadn’t existed. Something that De Prada remedied when, respecting the pact they had reached, he published her unpublished work two decades after the death of the author. That volume that was released in 2019, La Voz Sola (The Lone Voice), served to begin to repair the injustice of this inexplicable ignorance.

Anna Maria Martínez Sagi became the first woman member of the board of a soccer club

But where did that “virgin of the stadium” reference come from that had piqued De Prada’s interest? Anna Maria was born into a family of the Catalan gentry. Her father was in the textile industry and her mother was a conservative woman who wanted her daughters to study in Spanish and French and not in Catalan, which she considered “a peasant language.” That child would not have mastered the language with which she would later write so many journalistic texts if it weren’t for the help of her nanny Soledad, who would also open the doors to the world of the popular masses who got on the trams, populated the bars and walked through the streets of the city centre.

In any case, Martínez Sagi’s life would not change completely until, having hormonal problems, the doctors recommended that she play sports. She felt the benefits of physical exercise. And not only that, but she was especially good at it. Skiing, tennis, swimming. There was no discipline in which that girl with agile and resolute movement did not stand out among the young men. Neither in soccer, which she practiced assiduously with her cousins ​​and her brother. Or the javelin throw, in which she would later become the national champion. Precisely as a result of her other vocation, that of a reporter, she began to collaborate with the sports weekly La Rambla, where she met its founder, Josep Sunyol, a member of Esquerra Republicana1 party and president of FC Barcelona,2 ​​who was later shot by the Francoists. In 1934, when the writer had just turned 27, Sunyol would even give her a position in the Barça organization to create a women’s section. In this way, Anna Maria Martínez Sagi became the first woman to be a member of a football club board.

Anna Maria Martínez Sagi about the throw the javelin 1931

She would last a year in office, from which she escaped as soon as she realized that those men in suits with cigar stink in their mouths didn’t really want to change anything. “The environment at that time was one of very densemasculinity,” says De Prada. “And they saw her as a threat, because she was not only a woman with her own ideas, but she also fought them to the end.” She understood sport as a necessary vehicle to lead women to modernity. She dressed in the latest fashion, she attended the demonstrations of the progressives and did not allow herself to be stepped on by anyone. In the newspapers, she interviewed from beggars and prostitutes to politicians, and she also made a name for herself writing reports in defense of women’s suffrage, which at that time was not even supported by some sectors of the Left. She also aligned herself with the proclamations of Buenaventua Durruti, who dazzled her in a speech the anarchist gave at the Palau de Pedralbes. In 1936, when the war broke out, she asked permission to accompany the antifascists to Aragon and report from the front.

Those who saw her write in the conflict say that when she heard the whistle of bullets she did not crouch low. Perhaps that reckless bravery is nothing more than a legend, but it helps to focus Martínez Sagi in the time, a person who defied roles and stereotypes. With the arrival of Franco’s troops in Barcelona, ​​she was left with no choice but to flee to France. That circumstance would initiate the process of her loss. And would forever mark the exile, whose life continued to follow the dips of a roller coaster.

She first settled in Paris and then she went to Châtres, where she slept on the park benches and ended up working as a clerk in a fishmonger’s shop. She later joined the Resistance. “All my life I have fought against injustice, dictatorship, oppression, so I decided to join and saved many Jews and many French fleeing the Nazi advance,” she said. “It was always voluntary. I always did it because I wanted to.” In 1942 she herself was on the verge of being caught by the Gestapo, who appeared by surprise at her apartment. She escaped through a window and by miracle was saved. On French soil she also became a street painter, selling patterned scarves to passersby, and thus she met the Aga Khan’s wife in Cannes, who hired her to decorate their house for them. When she had some more money, she retired to a town in Provence to dedicate herself to the cultivation of aromatic flowers, and later she moved to the United States, where she taught language classes at the prestigious University of Illinois.

While her story jumped and changed landscapes, Martínez Sagi did not abandon poetry either, which was perhaps of all her passions that to which she gave herself most vehemently. Her poems were a mark of her existence, the sentimental record of what was happening to her. And for a long time they rested in the shadow of another woman, Elisabeth Mulder. Martínez Sagi met Mulder when the latter reviewed one of her first collections of poems and praised her, defining her as “a woman who sings among so many screaming women.” Martinez fell madly in love with her, despite the fact that Mulder was a widow and had a seven-year-old son. They came to spend a vacation together in Mallorca during Easter 1932, but the idyll was unexpectedly broken. The pressures of the young poet’s family and distancing by her lover, who never wanted the relationship to develop, ended the relationship and opened a wound that Martínez Sagi took many years to heal. “I found myself in front of you. You looked at me. / I was still able to stammer a banal phrase. / It was your livid smile … Later you walked away. / Then nothing … Life … Everything has remained the same”.

Anna Maria Martínez Sagi

This frustrated love, conditioned by the rejection that the writer received for wanting to live freely in homosexuality, may be one of the causes that explain why the flame of her memory was allowed to go out so abruptly. Also the distancing by exile, the story of politics, inclement weather, the cruelty of memory. Faults that portray a country with very poor retention that always forgets those who matter most. Among many other reasons, that is why it was necessary for someone to renovate the name of Anna Maria Martínez Sagi and make an effort to rescue her from oblivion.To do justice.

End.

SOURCES & FURTHER INFORMATION:

https://www.publico.es/sociedad/periodista-frente-guerra-poeta-atleta.html

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/la-sagi-una-pionera-del-barca/video/5829196/

1Republican social democratic pro-Catalan independence party that had many members killed in battle, executed or tortured and jailed during the Spanish Antifascist War and the following Franco dictatorship. Currently the party has a couple of leaders in Spanish jail, including elected members of the Catalan autonomous Government and Members of the European Parliament. The party is currently negotiating coalition government with other Catalan pro-independence parties; ERC has one seat less than Junts per Catalonia, another independentist party (D.B)

2Famous Catalan and international soccer club (D.B).

OVER TWO MONTHS OF WORKERS’ CONTROL – THE PARIS COMMUNE 1871

Diarmuid Breatnach

(Reading time main text: 5 mins.)

One hundred and fifty years ago this month, the working class seized control of a major city and held it for over two months – the first time any such thing had happened. They did not just arm themselves and erect barricades – they elected representation, issued directives and implemented them, day by day. And the women were very much a part of it, including some of the lower level leadership, like Louise Michel, the Breton Anarchist woman who declared to the authorities who drowned the revolution in blood: “If you let me live, I will never stop crying out for vengeance.”

We should not allow the 18th of March to pass without stopping a least a moment to ponder on that momentous occasion and the extraordinary acts taken by mostly ordinary people. If we consider that the industrial commodity production of the industrial revolution had created the working class, the proletariat, it had been struggling for centuries against the exploitation of its labour power by the capitalists, the expropriation of all production for sale in exchange for the minimum in wages required to keep the workers alive and to produce the next generation of workers to be exploited. They had participated in many failed uprisings and even successful revolutions but in the latter case, always to the benefit of other social classes.

In 1871 they were successful beyond strikes, protests, riots and insurrections and, for the first time, in their own interests – they seized a major European city, the capital of a powerful State and ran it for their own benefit.

A number of conditions obtained which helped prepare the ground for the uprising: defeat of French state in war against Germany, ceding of Alsace-Lorraine, war shortages of food, firewood, coal and medicine in plummeting temperatures and a simmering discontent from the failure of a rising the previous October and others before that. But the action that precipitated the rising that led to the founding of the Commune was the attempt of the Government to seize the old cannons in the working class Montmartre district. As the casting of these had been paid for by popular subscription, the people saw them as their property and also as their own protection (having still living memories of the suppression of the 1848 revolution among many).

Contemporary sketch depicting even women and children removing cannon to Montmartre for people’s defence

The attempt by the Government’s soldiers resulted in the death of a resisting member of the National Guard, a popular armed force and this in turn led to the surrounding of the military and, when ordered to fire on the crowd, mutinies, desertions and the capture of officers. Soon afterwards the crowds began to take control and prominent high officers were grabbed and shot. By midday the Government was leaving and had ordered the regular army, which had already been retreated to the Seine, to leave and to reassemble at Versailles. Unfortunately one of the escaped was Marshall Patrice McMahon1 of the French Army.

MEASURES OF REVOLUTIONARY MANAGEMENT

Proclamation of the Commune and government by its Council

The Commune organised not only the defence of the city but its running and organisation along socialist lines.

On April 1st – that no employee or member of the Commune’s salary could exceed 6,000 francs. On April 2nd, the separation of Church and State, the abolition of all State payments for religious purposes and the transformation of all Church property into national property.

On 6th April the guillotine was brought out by the 137th Battalion of the National Guard and burned to great rejoicing. On 8th April the removal of all religious symbols, pictures, dogmas, prayers from schools was decreed and began to be implemented.

On 12th April, that the Column of Victory in the Place Vendome should be demolished, as the symbol of and incitement to national chauvinism and hatreds (this was carried out on the 16th). On the 16th the Commune ordered the systematic registration of all closed factories and the working out of plans for their management into production by the workers formerly employed in them, in cooperative societies. These cooperatives were to be organised in one great union.

On 30th April, the closing of all pawnshops. On 5th May the demolition of the symbol of expiation for the execution of Louis XVI, the Chapel of Atonement.

The Commune also abolished child labour and night work for bakers, made citizens of migrants (a number of which were also prominent in the Commune), granted pensions to unmarried partners of soldiers killed and their children, postponed commercial debts and outlawed interest on them and ensured the right of recall by voters of their delegates. The Commune’s local committees organised local defences, ran schools, provided clothing for children, food for the destitute, established canteens and first-aid stations …

A number of newspapers were published during the life of the Commune, varying from communist to anarchist to republican.

DEFEAT AND MASSACRES

The French Versailles Government was unable to take back control of the city even with their own regular army without systematic artillery bombardment to clear the way through to Paris and within it also. They appealed to those who had beaten them in the war, the German generals, to help them overcome the revolutionary resistance or at least allow them to pass. On the 11th May, the French Versailles troops under Marshal McMahon had blasted their way to the City Walls, then passed by the forts the Prussians had earlier taken on the north and east of the city. As the Versailles troops drove deeper into the city, resistance stiffened and intensified as they reached the working class quarters in the eastern half of Paris. It took eight days for the regular French Army to overcome the resistance on the heights of Belleville and Menilmontant.

“And then the massacre of defenceless men, women and children, which had been raging all week, reached its zenith.”2

Despite women not having the right to vote, they were active in the struggle, including in leadership roles, though not formally. Women were not only in the rearguard but helped build the barricades and fought on them, chaired committees and took part in debates. Many were killed in battle and many survivors were tried and sentenced to prison. Louise Michel, who was one of the leading activists, in her memoirs estimated their numbers in first-hand activity at 10,000; she fought with a unit of 30 women at Place Blanche in Montmartre until they were overrun.2

At the Hotel de Ville, which had been the headquarters of the Commune, the Versailles troops executed around 300 prisoners and burned the building (since rebuilt). One group of Communards retreated to the Pere Lachaise cemetery to make their stand and there, with no weapons or ammunition remaining, 147 survivors were placed against the wall and shot, their bodies thrown into a long ditch dug along the wall.

All armed resistance ended on 28th May but not the retributions of the French ruling class (with the support of the Republican bourgeoisie).

The Communard Wall plaque in Pere Lachaise cemetery, place of annual pilgrimage for the Left, especially the revolutionary Left.
Bodies of executed Communards
Some of the dead Communards prepared for burial by family or sympathisers

The full number of massacred will probably be never known and estimates vary from 10,000 to 20,000. On the wall of the Pere Lachaise cemetery some years later a plaque was erected and it has been a place of annual pilgrimage since for the Left (except during the Nazi occupation).

Louise Michel, Communard, in the uniform of the National Guard, the main armed force of the Paris Commune. Wearing that uniform was one of the charges of which she was convicted after the fall of the Commune.

Louise Michel, who defied the judges at her trial in December and challenged them to have her shot, was sentenced to penal exile, along with 10,000 Communard survivors, hers being to New Caledonia, a French colonial possession in the Pacific3. She arrived there after 20 months’ jail, where she met many other revolutionaries and apparently there became an Anarchist, returning to France under the general amnesty for the Communards in 1880 (and continued revolutionary activities almost to the day of her death in 1905, a few months short of her 75th birthday).

FOR THE FUTURE AND THE PAST

With the Paris Commune of 1871, the proletariat had for the first time seized and managed a major city. It would be 46 years later before they succeeded in seizing a country – Russia. In the case of the Commune, the workers had learned how to take a city but were unable to hold it against sustained external attack; with the Soviet Union, they took a country and fought off external attack but were unable hold it against subversion from within. One hundred and fifty years after the Commune’s and a century after the Soviet Union’s achievements, we are overdue for another revolution. Hopefully this time we will have learned to hold on to its gains.

The Communards sounded the trumpet proclaiming the approaching end of capitalism and gave an answer then and since to those who say a revolution is not possible or if it is, that the workers are incapable of governing themselves and supplying the means to satisfy the needs of society.

Let us take a moment to reflect and to honour.

End.

FOOTNOTES:

1Descendant of Irish gentry who had fled Cromwellian confiscations and repression and settled in France.

2Engels, opus cited in Sources.

3A long way from the west of the Australian continent.

Print of women on trial in Versailles court for their actions during the Paris Commune
Depiction of arrest of Louise Michel among survivors of massacre of prisoners
Battle in defence of the Paris Commune

SOURCES:

Engels, selected writings, (ed. W.O. Henderson, Penguin 1967), Introduction to the Civil War in France

https://www.rfi.fr/en/visiting-france/20110106-truth-buried-paris-cemetery-sculpture-mistook-famous-wall

https://www.theguardian.com/world/2021/mar/07/vive-la-commune-the-working-class-insurrection-that-shook-the-world